Servis Taşımacılığı Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.

Servis Taşımacılığı Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Servis Taşımacılığı Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

26468226-130[621-33-2012]-16

19/02/2013

Konu

:

Servis taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kooperatifinizin  resmi kurumlardan aldığı servis hizmeti işini tam mükellef olan kooperatif ortaklarına  yaptırdığınız belirtilerek servis taşıma hizmetinde uygulanması gereken tevkifat oranının bildirilmesi istenmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Söz konusu yetkiye dayanılarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

(3.1.2) bölümünde, “Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapacaklar, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Kısmı Tevkifat kapsamında bulunmaktadır.

…” denilmektedir.

Anılan Tebliğin 3.2  bölümünde de, kısmı tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmış olup, Tebliğde belirlenen  hizmetler dışında  KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan,  konuyla ilgili olarak yayımlanan 63 No.lu KDV Sirkülerinin;

“2.2.2.11. Servis Taşımacılığı Hizmetleri” başlıklı bölümünde “117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.11) bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanların; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.

Bir taşımacılık işinin servis taşımacılığı hizmeti olarak tevkifata tabi tutulabilmesi için,

        -belli güzergâhlar dâhilinde yapılması,

       -hizmetin alıcısı ile satıcısı arasındaki anlaşma uyarınca belirli bir dönem süresince devam etmesi,

       -fiilen yapılması,

        gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Sorumlu  tayin edilmekle beraber, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılmayan bir kuruluşun personel taşıması gibi herhangi bir servis taşımacılığı hizmeti alım ihalesini  alan bir firma, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devrederse, sorumlu tayin edilen kuruluşa karşı ifa edilen hizmet aracılık hizmeti mahiyetinde olduğundan, sorumlu tayin edilen kuruluş bu firmanın düzenlemiş olduğu faturadaki KDV tutarı üzerinden tevkifat yapmayacaktır. Ancak, ihaleyi alan firmaya servis taşımacılığı hizmetini fiilen ifa eden firma tarafından düzenlenen faturadaki KDV tutarı 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.” açıklamaları yapılmıştır.      

Buna göre, Kooperatifinizce ihale yoluyla alınan servis taşımacılığı hizmetlerinin tarafınızca yapılmayıp tamamının KDV mükellefi olan üyeleriniz tarafından fiilen yapılması  durumunda; Kooperatifinizce  yapılan iş servis  taşımacılık hizmeti  olmayıp aracılık hizmeti olacaktır.

Bu durumda,  servis  taşımacılığı hizmetinin   KDV mükellefi veya  belirlenmiş alıcılara  yapılması halinde (5018 Sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan  idare, kurum ve kuruluşlar  hariç) Kooperatifinizce düzenlenecek faturada KDV tevkifatı  yapılmaması, ancak  5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlara verilmesi halinde  Kooperatifinizce toplam bedel üzerinden  117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin (3.2.13) bölümü gereğince 5/10 oranında KDV tevkifat yapılması gerekmektedir.  

Diğer taraftan  servis  taşımacılık hizmetinden dolayı her bir üyenizin  kooperatifinize düzenlediği  faturalarda 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin (3.2.11) bölümü gereğince servis taşımacılığı hizmetinden dolayı 5/10 oranında KDV tevkifatı  yapılması  gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.         

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Servis Taşımacılığı Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.

19.02.2013

26468226-130[621-33-2012]-16

Top
Menu