Servis Taşımacılığında Kdv Tevkifatı Hk.

Servis Taşımacılığında Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Servis Taşımacılığında Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-130[9./2012-3738]-119

01/12/2012

Konu

:

Servis taşımacılığında KDV tevkifatı

            İlgide  kayıtlı  özelge   talep  formunuzda,  …   Ortaklığının  % 40 ortağı olarak  servis  işi  yaptığınız ve iş ortaklığı olarak   … İlçe Milli  Eğitim  Müdürlüğüne verilen  servis  taşımacılığı hizmetinden  dolayı  5/10 oranında tevkifatlı   fatura düzenlendiği belirtilerek, firmanızın  iş ortaklığına  düzenlemiş  olduğu  faturada katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı  hususunda  Başkanlığımız görüşü talep  edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

            – (3.2.) Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler başlıklı bölümünün (3.2.11.1.) bölümünde;  Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, Tebliğin (3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

            – (3.2.11.2.) bölümünde de; bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergâh dâhilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlarının girdiği,

             Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmamasının tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel olmadığı,

             Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci, (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacağı, ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edileceği

belirtilmiştir.

            Ayrıca; 21/6/2012 tarih ve KDVK-63/2012-3 sayılı KDV Sirkülerinin (2.2.2.11.) Servis Taşımacılığı Hizmetleri başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

             Yukarıda yapılan açıklamalara göre, iş ortaklığına servis taşımacılığı hizmeti ifa eden firmanız  tarafından  düzenlenen faturadaki  KDV tutarı 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Servis Taşımacılığında Kdv Tevkifatı Hk.

01.12.2012

B.07.1.GİB.4.01.16.02-130[9./2012-3738]-119

Top
Menu