Sigorta Acentalarının Kdv Mükelefiyeti Hk.

Sigorta Acentalarının Kdv Mükelefiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sigorta Acentalarının Kdv Mükelefiyeti Hk. 

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-164-1

03/01/2012

Konu

:

Sigorta Acentalarının KDV Mükelefiyeti Hk.

          İlgide kayıtlı dilekçenizde, sigorta aracılık faaliyetinde bulunan şirketiniz tarafından bu faaliyetlerinizle ilgili olarak katma değer vergisi (KDV) beyannamesi verilip verilmeyeceği, amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) ve diğer giderler için alınan fatura ve benzeri belgelerdeki yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, ATİK lerin satılması durumunda KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ile ATİK satışlarınızın KDV beyannamesinde gösterilip gösterilmeyeceği ve ne şekilde muhasebeleştirileceği hususlarında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun;

            1/1 inci maddesinde,  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu oluşturduğu,

             17/4-e maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerin KDV den istisna olduğu,

             30/a maddesinde de;  vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği,

            hükme bağlanmıştır.   

            Sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine yönelik işlemlerde KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalara ise 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Sigorta Aracılarının KDV Uygulaması Karşısındaki Durumu” başlıklı (A.2) bölümünde yer verilmiştir.   

            Buna göre, şirketinizce doğrudan sigorta şirketlerine verilen aracılık hizmetleri KDV den istisna olup, faaliyetinizin tamamen bu istisna kapsamındaki işlemlerden oluşması ve hiç bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işleminiz bulunmaması halinde bu istisna kapsamındakiişlemleriniz nedeniyle KDV beyannamesi vermenize gerek bulunmamaktadır.

            Bu istisna kapsamındaki hizmetleriniz ile ilgili olarak yüklendiğiniz KDV ise, KDV Kanununun 30/a maddesine göre indirim konusu yapılamayacak, işin niteliğine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.

            Ayrıca, faaliyetleri KDV Kanununun (17/4-e) maddesi uyarınca KDV den müstesna olan sigorta aracıları (sigorta acentesi ve brokerler) tarafından işletmelerine ait taşınır ve taşınmazların teslimi ve sigorta muamelelerine ilişkin olanlar dışındaki hizmetleri KDV ye tabidir.

            Bu nedenle, istisna kapsamına girmeyen KDV ye tabi arızi işlemleriniz (örneğin ATİK satışlarınız), işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus olarak verilecek 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                             

                                                                                                                   

Özelge:Sigorta Acentalarının Kdv Mükelefiyeti Hk.

03.01.2012

B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-164-1

Top
Menu