Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Şüfa Hakkına Dayalı Tapu İptali Sonucu Oluşan Faiz Gelirinin Kdv’ne Tabi Olup Olmadığı Hk.

Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Şüfa Hakkına Dayalı Tapu İptali Sonucu Oluşan Faiz Gelirinin Kdv’ne Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Şüfa Hakkına Dayalı Tapu İptali Sonucu Oluşan Faiz Gelirinin Kdv'ne Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

21152195-35-02-217

18/04/2014

Konu

:

Şirket aktifine kayıtlı taşınmazların şüfa hakkına dayalı tapu iptali sonucu oluşan faiz gelirinin KDV’ne tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formu eki dilekçenizde; Şirketinizce satın alınarak aktife kaydedilen … İli … İlçesi … Mah. 3713 Ada 8, 9 ve 10 numaralı parsellerdeki hisselere ilişkin olarak diğer hissedarların … 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı “Şufa Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası” sonucu bu hisselere ait tapu kayıtlarının iptali ile davacılar adına tesciline karar verildiği, bu Karara istinaden Şirketinizce hisselerin alımı sırasından ödenen bedelin Vakıfbank Adliye Şubesinde depo edilmesi neticesinde nemalandırılmış tutar üzerinden Şirketinize iade edildiği belirtilerek, bu bedel ile mahkeme sırasında elde edilen faiz gelirinin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmiştir.

KDV Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi olduğu,

– 2/1 inci maddesinde teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

– 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

– 24 üncü maddesinde, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar ile vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Şirketiniz satın aldığı taşınmaz hisseleri nedeniyle şufa hakkına dayanarak açılan dava sonucu tapu kaydının iptal edilmesi üzerine ödediğiniz bedelin bankada kalması sonucu hesabınıza yatırılan faiz geliri, herhangi bir teslim veya hizmet karşılığı ortaya çıkmadığından KDV nin konusuna girmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Şüfa Hakkına Dayalı Tapu İptali Sonucu Oluşan Faiz Gelirinin Kdv’ne Tabi Olup Olmadığı Hk.

18.04.2014

21152195-35-02-217

Top
Menu