Şirket Çalışanı Vale Elemanının Müşteriden Teslim Aldığı Otomobili Park Alanına Götürürken Araca Verdiği Zarar Nedeniyle Ödenen Tamir Bakım Masraflarının Vergilendirilmesi

Şirket Çalışanı Vale Elemanının Müşteriden Teslim Aldığı Otomobili Park Alanına Götürürken Araca Verdiği Zarar Nedeniyle Ödenen Tamir Bakım Masraflarının Vergilendirilmesikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Şirket Çalışanı Vale Elemanının Müşteriden Teslim Aldığı Otomobili Park Alanına Götürürken Araca Verdiği Zarar Nedeniyle Ödenen Tamir Bakım Masraflarının Vergilendirilmesi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

39044742-KDV.29-56738

27.02.2017

Konu

:

Şirket çalışanı vale elemanının müşteriden teslim aldığı otomobili park alanına götürürken araca verdiği zarar nedeniyle ödenen tamir bakım masraflarının vergilendirilmesi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Şirketinizin, …. katlı otoparkın otopark ve vale işletmeciliğini yaptığı, müşterinin aracını park etmesi için otopark girişinde Şirket çalışanına anahtarı teslim ettiği, müşterinin aracının anahtarını teslim ettiği andan itibaren araçla ilgili tüm sorumluluğun Şirkete ait olduğu, bu işlemin mali mesuliyet sigortası ile garanti kapsamına olduğu, Şirket çalışanı vale elemanının müşteriden teslim aldığı otomobili park alanına götürürken araca zarar verdiği, müşterinin aracındaki hasara ilişkin olarak fatura mukabili yapılan tamir bakım ödemelerinde bulunduğu, söz konusu ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususlarında bilgi talep edilmektedir.

            I- KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderler sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak yazılabileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ise sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, ödenen tazminatların gider yazılabilmesi için, işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine bağlı bulunması şarttır. Ancak, kurumlarca işle ilgili ödenen tazminatlar, sözleşmeye, ilama veya kanun emrine bağlı bulunsa dahi, kurumların, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurundan kaynaklanması halinde gider olarak yazılamamaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, şirket çalışanı vale elemanının müşteriden teslim aldığı otomobili park alanına götürürken araca vermiş olduğu hasar nedeniyle Şirketiniz tarafından ödenen tutarın, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            II- KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

– 29/1-a maddesinde, mükelleflerin kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak indirebilecekleri,

– 30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirket çalışanı vale elemanının müşteriden teslim aldığı otomobili park alanına götürürken araca vermiş olduğu hasar nedeniyle Şirketiniz tarafından yapılan giderin, Kurumlar Vergisi Kanununa göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmediğinden, bu gider nedeniyle ödenen katma değer vergisinin de hesaplanan KDV’den indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Çalışanı Vale Elemanının Müşteriden Teslim Aldığı Otomobili Park Alanına Götürürken Araca Verdiği Zarar Nedeniyle Ödenen Tamir Bakım Masraflarının Vergilendirilmesi

27.02.2017

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-56738

Top
Menu