Şirketin Aktifinde Kayıtlı Taşınmazların Tmsf Ye Devri Veya Borcun Tasfiyesi Amacıyla Tmsf’nin İzni İle 3. Kişilere Teslim ‘nin Kdv Ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

Şirketin Aktifinde Kayıtlı Taşınmazların Tmsf Ye Devri Veya Borcun Tasfiyesi Amacıyla Tmsf’nin İzni İle 3. Kişilere Teslim ‘nin Kdv Ye Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-155

16/01/2012

Konu

:

TMSF’nin devraldığı alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların teslimi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenizde, TMSF’nin Şirketiniz yönetim kurulu üyesinden olan alacağının tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan Şirketiniz aktifindeki taşınmazların TMSF’ye devri veya borcun tasfiyesi amacıyla TMSF’nin izni ile 3. kişilere tesliminin Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-m maddesi uyarınca vergiden istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 17/4-m maddesine göre, Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV den istisna olup, bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır.

            Buna göre, TMSF’nin Şirketiniz yönetim kurulu üyesinden olan alacağının tahsili amacıyla, bu alacağın teminatını oluşturan Şirketiniz aktifinizdeki taşınmazların TMSF’ye veya 3. kişilere teslimi Kanunun 17/4-m maddesi kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu işlem (işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla sınırlı olmak üzere) KDV den istisnadır.

            Öte yandan, söz konusu taşınmazların satış bedelinden TMSF’ye intikal eden kısım düşüldükten sonra kalan bir tutar olması halinde, bu tutar üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplanarak beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirketin Aktifinde Kayıtlı Taşınmazların Tmsf Ye Devri Veya Borcun Tasfiyesi Amacıyla Tmsf’nin İzni İle 3. Kişilere Teslim ‘nin Kdv Ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

16.01.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-155

Top
Menu