Şirketin Aktifine Kayıtlı Bulunan İşyerinin Vakfa Bağışı Hk.

Şirketin Aktifine Kayıtlı Bulunan İşyerinin Vakfa Bağışı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GELİR KANUNLARI GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

11355271-125[10-2015/6]-62170

15.11.2017

Konu

:

Şirketin aktifine kayıtlı bulunan işyerinin vakfa bağışı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin tamamının eğitim amaçlı olarak üniversite öğrencilerine burs vermek üzere kurulan …. Eğitim Vakfına ait olduğu belirtilerek Şirketiniz üzerinde kayıtlı bulunan işyerinin söz konusu Vakfa bağışlanması durumunda Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden istisna kapsamında işlem tesis edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında;

            “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerce:

            1-İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2-İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci madde hükümlerine uyulur.”

            hükmüne yer verilmiştir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanının vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) %5’ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmü yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz adına kayıtlı bulunan işyerinin, ortağınız olan vakfa bağışının işletmeden çekiş olarak değerlendirilmesi ve bu işlemden doğan kazancın kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerektiği tabiidir. Öte yandan, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf niteliğinde olmayan ortağınız Meşelik Sağlık ve Eğitim Vakfına yapacağınız bağış ve yardımların kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu; bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının ve bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilemeye engel teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 17/2-b maddesinde ise genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre,  Şirketiniz aktifine kayıtlı işyerinin, KDV Kanununun 17/1 numaralı bendinde sayılan kurum ve kuruluşlardan olmayan Meşelik Sağlık ve Eğitim Vakfına bağışlanması işleminin Kanunun 17/2-b maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirketin Aktifine Kayıtlı Bulunan İşyerinin Vakfa Bağışı Hk.

15.11.2017

B.07.1.GİB.4.26.-125[10-2015/6]-62170

Top
Menu