Sıvı Deniz Yosununun Kdv Oranı

Sıvı Deniz Yosununun Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

18008620-130[2017-701-39]-69460

28.07.2017

Konu

:

Sıvı deniz yosununun KDV oranı

     

İlgi

:

13/3/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmeliğin Ek-3 (Organik Kaynaklı Diğer Ürünler) bölümünde yer alan ve bu Yönetmeliğe istinaden tescil edilmiş olan “sıvı deniz yosunu”nun katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan ham maddelerin tesliminde KDV oranı 1/1/2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 20 nci sırasında yer alan ürünlerin teslimi 10/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) tarafından tanzim olunan ….. tarihli “Organik Kaynaklı Diğer Ürünler Tescil Belgesi”nin incelenmesinden, “sıvı deniz yosunu” isimli ürünün gübre olarak değil, organik kaynaklı diğer ürünler olarak tescil edildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, gübre olarak tescil edilmemiş olan “sıvı deniz yosunu” isimli ürünün KDV’den istisna tutulması mümkün değildir.

Diğer taraftan, sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarası belirtilmek suretiyle başvurulması halinde sözü edilen ürünün tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hakkında görüş verilmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sıvı Deniz Yosununun Kdv Oranı

28.07.2017

18008620-130[2017-701-39]-69460

Son Yorumlananlar
Top
Menu