Sms Yöntemiyle Ödemede Kdv

Sms Yöntemiyle Ödemede Kdvkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sms Yöntemiyle Ödemede Kdv 

T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

22202903-KDV-2013/1-1

14/04/2014

Konu

:

 İL ÖZEL İDARESİ

İlgi kayıtlı yazınızda, Kurumunuz memurlarının öğle yemeği ihalesinin … Sanayi ve Tic. A.Ş.tarafından alındığı, ihaleye ait teknik şartname gereğince adı geçen firmanın yemek hizmetini, anlaşmalı lokantalardan çalışanların hesabına sms yöntemiyle ödeme yapılması suretiyle temin edeceğinden bahisle, söz konusu hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin Kurumunuz tarafından tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 01/05/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; (3.1.2.) bölümünde tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3.) bölümünde ise tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

Söz konusu tebliğin “3.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri” bölümünde;

“Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

Bazı şirketlerin üreterek pazarladıkları ve oluşturulan sisteme dahil işyerlerinde yeme içme hizmeti teminine imkan veren yemek (karne-bilet) çeklerinin bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, yemek servis hizmetinin hizmeti alan kuruluşun bünyesinde ve doğrudan yemek çekini satan firma tarafından verilmesi halinde tevkifat uygulanacağı tabiidir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla, … Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin oluşturduğu sisteme dahil lokantalardan İl Özel İdareniz memurlarına SMS yoluyla ödenme şeklinde vereceği yeme-içme hizmeti teminine ilişkin hesaplanan KDV nin İl Özel İdarenizce tevkifata tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Sms Yöntemiyle Ödemede Kdv

14.04.2014

22202903-KDV-2013/1-1

Top
Menu