Şoförsüz Olarak Araç Kiralama Hizmeti Alımında Kdv Tevkifatı

Şoförsüz Olarak Araç Kiralama Hizmeti Alımında Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Şoförsüz Olarak Araç Kiralama Hizmeti Alımında Kdv Tevkifatı

T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

35831311-KDV-16

05/10/2015

Konu

:

Şoförsüz olarak araç kiralama hizmeti alımında KDV   tevkifatı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile, Müdürlüğünüz döner sermaye işletmesi tarafından şoförsüz olarak araç kiralama hizmeti alımlarında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin, KDV’ye tabi olduğu,        

            – 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin; 

            “I/C-2.1.3.1” bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde sayılmıştır.    

            a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

            b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

            …

            – Döner sermayeli kuruluşlar,

             …

            Tebliğin I/C-2.1.3.2 bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmış olup söz konusu hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

            – Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri

            – Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

            – Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri

            – Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

            – Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri  ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri

            – Yapı denetim hizmeti

            – Servis taşımacılığı hizmeti

            – Her türlü baskı ve basım hizmeti

            – İşgücü temin hizmeti

            – Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti

            – Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

            – Spor kulüplerinin politikasi/”>yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri

            – KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifaları    

            Buna göre, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer almayan Müdürlüğünüz döner sermaye işletmesi tarafından şoförsüz araç kiralama hizmeti temini tevkifat uygulanacak hizmetler arasında bulunmadığından bu hizmet alımı dolayısıyla tevkifat uygulanmayacaktır.

               Bilgilerinize rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şoförsüz Olarak Araç Kiralama Hizmeti Alımında Kdv Tevkifatı

05.10.2015

B.07.4.DEF.0.78.10.00-KDV-16

Top
Menu