Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının Kdv Ve Ötv Muafiyeti Hk.

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının Kdv Ve Ötv Muafiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının Kdv Ve Ötv Muafiyeti Hk. 

T.C.

ÇANKIRI VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.18.10.00-3065-38

28/10/2011

Konu

:

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ KDV VE ÖTV MUAFİYETİ

            İlgide kayıtlı yazınızda, 3294 sayılı kanunla kurulmuş olan vakfınızın yapmış olduğu iş ve işlemlerden dolayı katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf olup olmadığının sorulmaktadır.

            3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanununun “Muafiyetler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;

            a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç),

            b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden,

            c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,

            d) Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarından,   

            muaftır,

            Fona ve vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir” açıklaması yer almaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

           Aynı Kanununun 19 uncu maddesinde ise; Uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı kalmasıyla koşuluyla diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, KDV ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği belirlenmiştir.

            Öte yandan, 4760 sayılı ÖTV Kanununun İstisnaların Sınırı ve Yetki  başlıklı 10 uncu maddesinde; “Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

            Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir” hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, Vakfınızın her türlü mal ve hizmet alımları ile teslim ve hizmetleri genel hükümler çerçevesinde KDV ve ÖTV ye  tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının Kdv Ve Ötv Muafiyeti Hk.

28.10.2011

B.07.4.DEF.0.18.10.00-3065-38

Top
Menu