Stant Kurulum Hizmetinde Tevkifat Olup Olmadığı Hakkında

Stant Kurulum Hizmetinde Tevkifat Olup Olmadığı Hakkında

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

93767041-130[9-2015/23]-89

24.11.2016

Konu

:

Stant Kurulum Hizmetinde Tevkifat Olup Olmadığı Hakkında

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Ajansınızın mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar kapsamında olduğu belirtilerek fuarlarda alınacak stant kurulumu hizmetinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği yürürlükten kalkmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde sayılmıştır.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

-Kalkınma ve yatırım ajansları.

Tebliğin (I/C-2.1.3.2) bölümünde ise, tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmış olup söz konusu hizmetlere aşağıda yer verilmiştir:

– Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri

– Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

– Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri

– Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

– Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri

– Yapı denetim hizmeti

– Servis taşımacılığı hizmeti

– Her türlü baskı ve basım hizmeti

– İşgücü temin hizmeti

– Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti

– Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

– Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri

– KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifaları.

Buna göre, Ajansınıza verilen stant kurulumu hizmeti, Tebliğin (I/C-2.1.3.2) bölümünde belirtilen hizmetler içerisinde yer almadığından ve Ajansınız 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlardan olmadığından, söz konusu hizmet tevkifata tabi olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Stant Kurulum Hizmetinde Tevkifat Olup Olmadığı Hakkında

24.11.2016

B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[9-2015/23]-89

Top
Menu