Süt Sağım Makinesi Kovası Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Süt Sağım Makinesi Kovası Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Süt Sağım Makinesi Kovası Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

37009108-130[28-2014/3478]-19

06/02/2015

Konu

:

Süt sağım makinesi kovası satışında uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, veteriner hekimler, süt birlikleri ve süt sağım makinesi imalatı yapan firmalara polikarbondan ürettiğiniz süt sağım makinesi kovası sattığınız belirtilerek uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Polikarbondan üretimini yapmış olduğunuz süt sağım makinesi kovasının Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) “39.24 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası” tarife pozisyonuna ait “3924.10.00.00.00 Sofra ve mutfak eşyası” gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasında yer aldığı anlaşılmıştır.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/22) nci sırasında TGTC deki GTİP numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmış olup bu eşyalara %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/22) nci sırasında sayılan eşyalar arasında “39. Fasıl Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)” de yer almaktadır. Ancak 39. fasıl kapsamındaki diğer eşyalar bu sıraya dahil edilmemiştir.

            Buna göre, TGTC nin “3924.10.00.00.00 Sofra ve mutfak eşyası” GTİP numarası kapsamındaki polikarbondan süt sağma makinası kovası, 2007/13033 sayılı BKK eki I ve II sayılı listelerde sayılan eşyalar arasında yer almadığından genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Süt Sağım Makinesi Kovası Satışında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

06.02.2015

37009108-130[28-2014/3478]-19

Top
Menu