Tabiat Parkına Girişte Kdv Oranı

Tabiat Parkına Girişte Kdv Oranı

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İVEDİ

Sayı

:

48816587-130[28.2016.2]-6

12/05/2016

Konu

:

Tabiat Parkına girişte KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin …… ili …. ilçesinde bulunan ….. Mağarasını ….. Bakanlığından kiraladığı, ….. İl Özel İdaresinden ise ……… Mağarasının işletme işini aldığı belirtilmekte ve tabiat parkı (mağara) olan bu alanlara giriş karşılığında tahsil edilen bedeller üzerinden hangi oranda katma değer vergisi (KDV) hesaplanacağı konusunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/16 ncı sırasında, “Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri” ibaresi yer almaktadır.

            Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/16 ncı sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bahse konu tabiat parklarına (mağara) giriş karşılığında alınan bedeller üzerinden genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tabiat Parkına Girişte Kdv Oranı

12.05.2016

48816587-130[28.2016.2]-6

Top
Menu