Takım Sakatat (yağlı Sakatat)tesliminde Uygulanacak Kdv.

Takım Sakatat (yağlı Sakatat)tesliminde Uygulanacak Kdv.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Takım Sakatat (yağlı Sakatat)tesliminde Uygulanacak Kdv. 

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

43456486-005-3

28/04/2014

Konu

:

Takım Sakatat (Yağlı sakatat)tesliminde uygulanacak KDV.

            İlgide kayıtlı özelge talebinizde; Firmanızca kesmiş olduğunuz büyükbaş hayvanların sakatatlarını (işkembe, ciğer, yürek, böbrek, dalak, akciğer,pöç vb.) işlemeden pislikleri ile beraber karkas kilosu üzerinden takım sakatat adı ile %1 KDV oranı uygulayarak teslim ettiğinizi, yenilebilir yağların KDV oranının %8 olduğu, ortalama karkas kilosu üzerinden %2,5 yağ üretildiği, iş yoğunluğunuz nedeniyle çok az olan yağları ayırıp satmak işçilik ve diğer maliyetler dikkate alındığında ekonomik olmadığından, sakatatları yağlı takım sakatat adı ile %1 oranında KDV uygulayarak teslim edilmesi gerektiği, sakatatları teslim alan mükellefin bunları işleyip %1 KDV’li olanları ve %8 KDV’li olanları ayrı ayrı faturaladığı belirtilerek bu konuda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1/1 inci maddesinde;

            a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18

            b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

            c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

            olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Kararnamenin 1/3 maddesinde (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanacağı belirtilmiştir.

            2007/13033 sayılı Kararname ile yapılan düzenlemede bu Kararname eki II sayılı listenin “A” bölümünün I/b sırasında “TGTC’nin 2 No.lu Faslında yer alan mallar” ibaresi yer almaktaydı. Bu sırada 28.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren 16.12.2011 tarih ve 2011/2466 sayılı Kararname ile yapılan değişiklikte 2 No.lu Fasılda yer alan mallar bu sıradan çıkarılarak, I sayılı listenin 3. sırasına eklenmiştir.

            TGTC’nin 2. fasılında “Etler ve yenilen sakatat” tanımlanmıştır. 2. fasıl kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ve sakatatı dahil olmak üzere tüm hayvanların etleri ve sakatatı (mide, işkembe, şirden, bağırsaklar, mesane hariç) ile kümes hayvanlarının; kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız çiğ et ve sakatatı, doğranmış veya kıyma haline getirilmiş, saklanmak veya muhafaza edilmek üzere; soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, enzimlerle (paparin gibi) yumuşatılmış, ürünün karakterini değiştirmeyecek şekilde baharat ilave edilmiş, pişmeyecek şekilde haşlanmış etleri ile büyük ve küçükbaş hayvanların etinden ve yağından ayrılmış kemikleri de yer almaktadır.

            TGTC’nin 2 No.lu faslına ait 02.06 tarife pozisyonunda “Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)” ismen tanımlanmıştır. İnsan gıdası olarak kullanılan sakatatlar; başlar ve bunların kesilmiş parçaları (kulaklar dahil), ayaklar, kuyruklar, kalpler, diller, etin parçalara ayrılmasında ortaya çıkan kalın veya ince artıklar-kırpıntılar, amnion zarı, gırtlak, timus bezleri, karaciğer, böbrek, akciğer, beyin, pankreas, dalak, omurilik, yumurtalık olarak sayılabilir.

            Dolayısıyla, 28.11.2011 tarihinden itibaren, yağından ayrılmış veya ayrılmamış sakatatlar da etlerde olduğu gibi KDV oranları ile ilgili I sayılı listenin 3. sırası kapsamında olup, toptan teslimleri %1, perakende teslimi %8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Bu nedenle, firmanız tarafından, büyük ve küçükbaş hayvanların kesim işleminden sonra, yağından ayrılmış olsun, olmasın hayvandan takım halinde çıkarılan ciğer (karaciğer ve akciğer), yürek (kalp), böbrek, dalak, pöçün (kuyruk) ithal ve toptan teslimi %1 perakende teslimi %8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “A” Gıda maddeleri bölümünün 3. sırasında TGTC’nin 0504.00 “Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)” tarife alt pozisyonu sayılmıştır. Büyük ve küçükbaş hayvanların şirden, bağırsaklar, mide (işkembe) ve mesaneleri TGTC’nin 2. fasılında değil, 0504.00 tarife alt pozisyonu kapsamında yer aldığından bunların ithali ile toptan ve perakende teslimleri %8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Böylece firmanızın büyükbaş hayvan kesimi sonrasında ayırdığı yağlı veya yağsız işkembe tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Takım Sakatat (yağlı Sakatat)tesliminde Uygulanacak Kdv.

28.04.2014

43456486-005-3

Son Yorumlananlar
Top
Menu