Tapuya Tescil Edilmeyen Ancak Satıcı Tarafından Alıcıya Fiilen Teslim Edilen Gayrimenkullerde, Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay Gayrimenkulun Fiilen Teslimi İle Meydana Gelmektedir.

Tapuya Tescil Edilmeyen Ancak Satıcı Tarafından Alıcıya Fiilen Teslim Edilen Gayrimenkullerde, Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay Gayrimenkulun Fiilen Teslimi İle Meydana Gelmektedir.
 

T.C.

Maliye Bakanlığı

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.54/5410-259

KONU: 

………………………………….

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İLGİ: …2003 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketiniz ile alici arasında yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde faturanın kesilmesi için tapuya tescil şartı olduğu ancak tapuya tescilden önce gayrimenkulun   alıcıya   fiilen   teslim   edildiği   belirtilerek   katma   değer   vergisi   ödeme yükümlülüğünün ne zaman doğacağı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 10/a. maddesinde ise, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği hüküm altına alınmıştır.

Gayrimenkullerde mülkiyetin devri esas itibariyle tapuda alici adına tescil suretiyle gerçekleşmektedir. Tapuda alici adına tescil yapılmayan ancak fiili olarak teslim edilerek alıcının malik gibi kullandığı gayrimenkullerde, gayrimenkulun teslimi ile katma değer vergisi doğmaktadır.

Buna göre, Şirketinizin gayrimenkul teslimleri Kanunun 1/1. maddesine göre katma değer vergisine tabidir.

Şirketiniz ile alici arasında yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde, tapuya tescil edilmeyen gayrimenkulun hukuken teslim edilmiş sayılmayacağına ilişkin yapılan açıklamaların katma değer vergisi açısından uygulanabilirliği bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, tapuya tescil edilmeyen ancak Şirketiniz tarafından alıcıya fiilen teslim edilen gayrimenkullerde, katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay gayrimenkulun fiilen teslimi ile meydana gelmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Tapuya Tescil Edilmeyen Ancak Satıcı Tarafından Alıcıya Fiilen Teslim Edilen Gayrimenkullerde, Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olay Gayrimenkulun Fiilen Teslimi İle Meydana Gelmektedir.

30.12.2003

B.07.0.GEL.0.54/5410-259-56121

Top
Menu