Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Yaptığı Teslimlerde Kdv İstisnası Hk.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Yaptığı Teslimlerde Kdv İstisnası Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Yaptığı Teslimlerde Kdv İstisnası Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-720

13/12/2011

Konu

:

Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yaptığı teslimlerde KDV istisna

            İlgide kayıtlı dilekçenizde tarımsal kalkınma kooperatifinizin üçüncü şahıslara yaptığı servi, leylandi, defne, sedir, alev ağacı, ardıç, manılya, kızılcık, oya, ağacı, mazı, ladin, köknar, erguvan, hatmi, ılgın, ıhlamur, çınar, çam, akasya, sakalı, şimşir, lavanta, kekik vb. çalı teslimlerinin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            17/1 inci maddesinde, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların:

            a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetlerinin,

            b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerinin

             KDV den istisna olduğu,

            hükümlerine yer verilmiştir.

           Söz konusu madde metninde ifade edilen tarımı yaymak, ıslah ve teşvik; toprak analizleri, tarla denemeleri, zirai araştırmaların yapılması, hububat, sebze ve meyve üzerine yapılan araştırma, inceleme ve ıslah çalışması, zirai mahsullerin muayene edilmesi, fumigasyona tabi tutulması, damızlık tohum ve hayvan yetiştirilmesi, orman yollarının yapılması, damızlık hayvan, damızlık fide, fidan, bağ çubuğu, tohum ve faydalı böcekler gibi teslim ve hizmetleri kapsamaktadır.

            Buna göre, tarımsal amaçlı kooperatifiniz tarafından meyve fidanı teslimi Kanunun 17/1-a maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır. Ancak, meyve fidanı kapsamında yer almayan orman ağacı fidan ve bitki çalılarının Kooperatifiniz tarafından tesliminde genel hükümlere göre KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Yaptığı Teslimlerde Kdv İstisnası Hk.

13.12.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-720

Top
Menu