Taşıma Ve Hafriyat İşlerinde Kdv Tevkifatı Hk.

Taşıma Ve Hafriyat İşlerinde Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

NİĞDE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-6

01/03/2012

Konu

:

KDV Tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …. A.Ş nin düzenlediği ihaleler kapsamında,

– kok kireç, kömür vs. gibi işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine taşınması, bunların işlenmesinden oluşan atıkların atık mahalline taşınması ve figüre edilmesi;

– iş makineleri ile toprak havuzlarının temizlenmesi, hafriyatlarının yapılması

işlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

(A/3) bölümünde, Tebliğin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri alımlarının tevkifata tabi olduğu;

(A/5-a) bölümünde, yapım işlerinin, bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsadığı

açıklanmıştır.

99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.2) bölümünde, yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat oranı 1/6 olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile de eleman temin hizmeti (işgücü hizmeti) tevkifat uygulaması kapsamına alınmış, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde ise gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerinde kullanacakları işgücü temin hizmeti alımlarında % 90 oranında tevkifat uygulanacağı ifade edilmiştir.

Buna göre, kok kireç, kömür vs. gibi işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine taşınması, bunların işlenmesinden oluşan atıkların atık mahalline taşınması ve figüre edilmesi; iş makineleri ile toprak havuzlarının temizlenmesi, hafriyatlarının yapılması işleri yapım işi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu işlemler tevkifata tabi olmayacaktır.

Öte yandan, söz konusu hizmetlerin ifasında çalışan elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması halinde bu hizmetlerin 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde açıklanan işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilerek hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV %90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Aksi halde, hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Taşıma Ve Hafriyat İşlerinde Kdv Tevkifatı Hk.

01.03.2012

B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-6

Top
Menu