Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarında İstisna Uygulaması

Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarında İstisna Uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010-618552

29.12.2017

Konu

:

Taşımacılık faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında istisna uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

– Gemi acentesi olarak faaliyet gösterdiğinizi,

– Aynı zamanda, Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren ve yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yine yabancı bir ülkede sona eren deniz taşımacılığı faaliyetinde bulunan …. unvanlı firmanın daimi temsilcisi olduğunuzu,

– Söz konusu firmanın navlun gelirlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti arasında imzalanmış olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 8 inci maddesi uyarınca mukimi olduğu Kuveyt’de vergilendirildiğini,

– ….. unvanlı firmanın Türkiye içinde çeşitli hizmetler aldığını ve bu hizmetler nedeniyle katma değer vergisi (KDV) ödediğini, boş konteynerler için verilen bu hizmetlerin; güvenlik, ekipman kontrol, konteyner temizlik, konteyner tamir, boş kara nakliye, depo terminal (indi-bindi), transit ISPS, boş yükleme, boş tahliye (100 TL altı) şeklinde isimlendirildiğini,

– Bunların yanı sıra yurt dışındaki müşteriler için ihracata konu malların taşınması sırasında; konşimento, geçici kabul, konteyner içi dolum, güvenlik, ekipman kontrol, yük bildirim, mühür, reefer pti ve monitoring, konteyner temizlik, etiket, imco, konteyner tamir, konteyner muayene, depo terminal (indi-bindi), transit ISPS, boş/dolu yükleme/tahliye, gümrükleme, gemi nezaret (100 TL altı), transit boş/dolu yükleme ve tahliye (100 TL altı), dolu nakliye hizmetlerinin alındığını

belirterek, söz konusu hizmetlerden dolayı daimi temsilcisi bulunduğunuz …. unvanlı firmanın yüklendiği KDV nin tarafına iadesinin mümkün olup olmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

– 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

– 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

– 14/1 maddesinde, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden istisna olduğu,

-14/2 maddesinde, söz konusu istisnanın, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan mükelleflere, bir diğer ifade ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre dar mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişilere karşılıklı olmak şartıyla uygulanacağı

hükme bağlanmıştır.

Kanunun 14/1 maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/1984 tarih ve 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiş; anılan Kanunun 32 nci maddesinde de, Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirileceği; vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin, Bakanlığımızca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/C-1.Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde Uygulanan İstisna” başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, Kanunun (14/2) maddesi uyarınca söz konusu istisnanın, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan mükelleflere, bir diğer ifade ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre dar mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişilere karşılıklı olmak şartıyla uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, dar mükellef kurum olduğu belirtilen Kuveyt mukimi ….. tarafından yapılan hizmetin KDV Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen transit taşımacılık hizmeti kapsamında bulunması kaydıyla bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/C-1.Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde Uygulanan İstisna” başlıklı bölümünde belirlenen  usul ve esaslar çerçevesinde karşılıklılık esasına dayalı olarak iade edilebilecektir.

Öte yandan, yurt dışındaki müşteriler için ihracata konu malların taşınması sırasında alınan hizmetler için ödenen KDV nin ise KDV Kanununun 11/1-a maddesi kapsamında Kuveyt mukimi …… ye iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarında İstisna Uygulaması

29.12.2017

B.07.1.GİB.4.34.17.01-010-618552

Top
Menu