Taşınmaz Malların Doğrudan Kamu Yararına Çalışan Derneklere Tesliminde K.d.v. Uygulanmayacaktır.

Taşınmaz Malların Doğrudan Kamu Yararına Çalışan Derneklere Tesliminde K.d.v. Uygulanmayacaktır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 30.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5301-2682/22382
KONU : Devlet İhale Kanununun 72 nci maddesine
göre taşınmaz malların doğrudan kamu yararına çalışan
derneklere tesliminde K.D.V. uygulanmayacağı hk.

ISPARTA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık Gel. Müd.)

İLGİ: 22.05.1997 gün ve 3273-4719 sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İlgide kayıtlı yazınızda, 2886 Sayılı Yasanın 72 inci maddesi uyarınca yapılan satışlarda ihale bedeli üzerinden katma değer vergisi alınıp alınmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Buna göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 72 inci maddesine göre taşınmaz malların doğrudan kamu yararına çalışan derneklere tesliminde, birden fazla alıcının katılması söz konusu olmadığından ve bedel kıymet takdiri yoluyla belirlendiğinden katma değer vergisi uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Taşınmaz Malların Doğrudan Kamu Yararına Çalışan Derneklere Tesliminde K.d.v. Uygulanmayacaktır.

30.05.1997

B.07.0.GEL.0.53/5301-2682/22382

Son Yorumlananlar
Top
Menu