Tavuk Kümesi Ve Mütemmimleri İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Tavuk Kümesi Ve Mütemmimleri İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010-4-41

29/07/2010

Konu

:

KÜMESİN MUAFİYETİ

İlgi kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin … Belediyesi sınırları içinde … Köyü Mevkiinde yaptırdığı 4 adet tavuk kümesi ve mütemmimleri  (1 adet jeneratör evi, 1 adet işçi evi ve 1 adet yumurta deposu) için  emlak vergisi muafiyetinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu Kanun hükümlerine göre bina vergisine tabi olduğu, 4 üncü maddesinin (h) fıkrasında da, kiraya verilmemek ve zirai istihsalde kullanılmak şartıyla makine ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakalarının daimi olarak bina vergisinden muaf olduğu, bu binalardan bir kısmı ikamete, bir kısmı da fıkrada yazılı maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde sadece ikamete tahsis olunan kısmın vergiye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, bahse konu kümesler ve mütemmimlerinin zirai istihsalde kullanılmaları ve kiraya verilmemeleri şartıyla 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (h) fıkrasına göre emlak vergisinden muaf tutulmaları gerekmektedir. Ancak söz konusu binaların bir kısmının ikamet amaçlı olarak kullanılması halinde ikamet amacıyla kullanılan kısımlar emlak (bina) vergisine tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tavuk Kümesi Ve Mütemmimleri İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

29.07.2010

B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010-4-41

Top
Menu