Taze Yeşil Çim Halinde Yem Yetiştirme Makinesinin Kdv Oranı Hk.

Taze Yeşil Çim Halinde Yem Yetiştirme Makinesinin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

50426076-130[28-2013/20-1062]-38

03/04/2014

Konu

:

Taze yeşil çim halinde yem yetiştirme makinesinin KDV oranı hk

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından üretilen ve topraksız bir şekilde hydroponik yöntemler kullanılarak yüksek besin değeri içeren taze yeşil yemlerin yetiştirilmesine imkan sağlayan makinenin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Konuya ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığının görüşüne başvurulmuş olup, adı geçen Müsteşarlıktan alınan 28/6/2013 tarih ve 12205 sayılı yazıdan, üretimini yapmış olduğunuz topraksız bir şekilde hydroponik yöntemler kullanılarak yüksek besin değeri içeren taze yeşil yemlerin yetiştirilmesine imkan sağlayan makinanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) “8436.10.00.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makine ve cihazlar” GTİP no.sunda sayılan eşyalar arasında yer aldığı anlaşılmıştır.

            Söz konusu GTİP no.su kapsamındaki makinelere 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 17 nci sırası ile (II) sayılı listenin B/28 inci sırasında yer verilmiştir.

            Buna göre, topraksız bir şekilde hydroponik yöntemler kullanılarak yüksek besin değeri içeren taze yeşil yemlerin yetiştirilmesine imkan sağlayan makinelerin finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine tesliminde 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasına göre %1 oranında; bu kapsama girmeyen teslimlerinde ise Kararname eki (II) sayılı listenin B/28 inci sırasına göre %8 oranında KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Taze Yeşil Çim Halinde Yem Yetiştirme Makinesinin Kdv Oranı Hk.

03.04.2014

50426076-130[28-2013/20-1062]-38

Top
Menu