Teknopark Bölgesinde Üniversitelerin Akademisyen Kadrolarından Ve Konunun Uzmanlarından Alınan Danışmanlık Ve Proje Hizmetlerinin Vergilendirilmesi Hk.

Teknopark Bölgesinde Üniversitelerin Akademisyen Kadrolarından Ve Konunun Uzmanlarından Alınan Danışmanlık Ve Proje Hizmetlerinin Vergilendirilmesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.20-1935

19/06/2012

Konu

:

Teknopark bölgesinde üniversitelerin akademisyen kadrolarından ve konunun uzmanlarından alınan danışmanlık ve proje hizmetlerinin vergilendirilmesi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile Teknopark bölgesinde üniversitelerin akademisyen kadrolarından ve konunun uzmanlarından alınan danışmanlık ve proje hizmetlerinin gelir vergisi ve katma değer vergisi (KDV) karşısındaki durumu hakkında görüş talep edilmektedir.

            I- GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

             Bilindiği üzere, 12/3/2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6170 sayılı Kanunla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 12/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

             Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.”         

            hükmü yer almıştır.

            4961 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde de; “Araştırmacı Personel: Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan üniversitelerde çalışan konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan en az yüksek lisans derecesine sahip konusunda uzman personeli ifade eder.” açıklamasına yer verilmiştir.  

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Teknopark bölgesinde üniversitelerin akademisyen kadrolarından ve konunun uzmanlarından alınan danışmanlık ve proje hizmetlerinin ücret geliri olarak vergilendirilerek, söz konusu personelin araştırmacı personel kapsamında bölge içinde yürüttüğü görevle ilgili olarak yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden müstesna edilmesi, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bölge dışında geçirildiği yönetici şirket tarafından onaylanan süreye ait ücretlerin çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek kısmının da gelir vergisinden müstesna tutulması gerekir.

            Öte yandan, yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletmenin sorumlu olacağı tabiidir.

            II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            3065 KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesinde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin KDV den istisna olduğu, Maliye Bakanlığının, program ve lisans türleri itibariyle istisnadan yararlanacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili olduğu  hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre; … Üniversitesi Teknoparkında faaliyette bulunan firmanızın üniversitelerin akademisyen kadroları ve konunun uzmanlarından aldığı danışmanlık ve proje hizmetleri genel oranda (%18)  KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Teknopark Bölgesinde Üniversitelerin Akademisyen Kadrolarından Ve Konunun Uzmanlarından Alınan Danışmanlık Ve Proje Hizmetlerinin Vergilendirilmesi Hk.

19.06.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.20-1935

Top
Menu