Tekstil Artığı Tiftiklerin İmha Hizmetinde Kdv Oranı

Tekstil Artığı Tiftiklerin İmha Hizmetinde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tekstil Artığı Tiftiklerin İmha Hizmetinde Kdv Oranı 

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

İVEDİ

Sayı

:

52796708-130-3

04/07/2013

Konu

:

Tekstil artığı tiftiklerin imha

hizmetinde KDV oranı

                İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ilgili yasalar gereğince uygun koşullarda imha edilmesine aracılık etmek üzere, firmanız tarafından … Tekstil Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil artığı tiftiklerin tekstilci firmalardan toplanacağı, toplanan tiftiklerin preslenerek imha edilmek üzere çimento fabrikasına verileceği belirterek söz konusu hizmetin KDV ye tabi olup olmadığı ve KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında görüş talep edilmektedir.

                KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, aynı Kanunun 4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği hükmüne yer verilmiştir.

                Bu çerçevede, gerek firmanız tarafından tekstil firmalarına verilen tekstil artığı tiftiklerin tekstilci firmalardan toplanması, gerekse çimento üreten firmalar tarafından firmanıza verilen söz konusu atıkların yakılmak suretiyle imhası hizmeti, temizlik hizmetleri kapsamında genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulacaktır.

                Öte yandan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde; kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere; KDV mükellefleri ile KDV mükellefiyeti bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşlar (belirlenmiş alıcılar) sorumlu tutulmuş, Tebliğin (3.2.) ve (3.3) bölümlerinde tevkifat uygulanacak işlemler (hizmet ve teslimler) sayılmış, KDVK-63/2012-3 no.lu KDV Sirküleri ile değişik KDVK-60/2011-1 no.lu KDV Sirkülerinde ise tevkifat uygulaması hakkında açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

                Tebliğin “(3.2.10) Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri” bölümünde; Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların Tebliğin (3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmış, (3.2.10.2.) bölümünde ise “temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetlerin; bina temizliği, sokak temizliği, sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası, çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri işlerden oluştuğu ve bu işlerin tevkifat uygulaması kapsamında olduğu ifade edilmiştir.

                Buna göre, firmanızın tekstil firmalarına verdiği tekstil artığı tiftiklerin tekstilci firmalardan toplanması şeklindeki hizmetler ile çimento üreten firmalarca firmanıza verilen söz konusu atıkların yakılmak suretiyle imhası hizmeti, “temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri” kapsamında değerlendirildiğinden hizmet bedeline ait KDV tutarı üzerinden 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tekstil firmalarının firmanızdan, firmanızın da çimento fabrikalarından (7/10) oranında KDV tevkifatı yapması gerekmektedir.    

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tekstil Artığı Tiftiklerin İmha Hizmetinde Kdv Oranı

04.07.2013

52796708-130-3

Top
Menu