Teminat Mektubu Komisyonlarının Yansıtılmasında Kdv Uygulanmayacağı Hk.

Teminat Mektubu Komisyonlarının Yansıtılmasında Kdv Uygulanmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-2010-KDV-17-4/e-59

28/12/2010

Konu

:

Teminat mektubu komisyonlarının yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin bayiler ile yapılan ticari ilişkilerinden doğan alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla bayileriniz tarafından alınan teminat mektuplarının masraf ve komisyonlarını karşılamayı taahhüt ettiği belirtilerek, Şirketinizce karşılanan teminat mektubu masraf ve komisyonları için bayileriniz tarafından adınıza düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabi bulunmakta olup, aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca verginin matrahını işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel oluşturmaktadır.

Buna göre, bayiler ile yapılan ticari ilişkilerden doğan alacaklarınızın garanti altına alınabilmesi amacıyla, bayilerce bankaya ödenen masraf ve komisyonlar, KDV nin konusuna giren bir işlemin karşılığını teşkil etmediğinden, söz konusu masraf ve komisyonların, şirketinize aynen fatura edilmek suretiyle  yansıtılması işleminde de KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teminat Mektubu Komisyonlarının Yansıtılmasında Kdv Uygulanmayacağı Hk.

28.12.2010

B.07.1.GİB.4.99.16.02-2010-KDV-17-4/e-59

Top
Menu