Termal Suyun Satışında Kdv Oranı Hk.

Termal Suyun Satışında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.14.10.00-KDV-600-39

26/09/2011

Konu

:

Termal suyun satışında KDV oranı

            İlgide kayıtlı yazınızda, şirketiniz tarafından yer altından sıcak su pompaları yoluyla çıkartılmakta olan termal suyun, ihtiyacı olan diğer otel ve hastanelere bedeli karşılığında satılmak istendiği belirtilerek, bu satışa uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında görüşümüz talep edilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

           Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “A” bölümünün 18 inci sırasında: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;

             a) “22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 2209.00.99.00.00”

             b) “2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13”

             pozisyonlarında yer alan mallar sayılmıştır.

             TGTC nin;

             22.01 tarife pozisyonunda, “Sular, (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmemiş) buz ve kar” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonu kapsamındaki eşyalar aşağıdaki şekilde tasnife tabi tutulmuştur.

             2201.10 -Mineral sular ve gazlı sular

                        –Tabii mineral sular

             2201.10.11.00.00 —Karbonatlandırılmamış (Tabii mineral sular)

            2201.10.19.00.00 —Diğerleri (Tabii mineral sular)

            2201.10.90.00.00 –Diğerleri

            2201.90 -Diğerleri

            2201.90.00.00.11 –İçme suyu

            2201.90.00.00.19 –Diğerleri (Buz-Kar)

            22.01 tarife pozisyonu, her çeşit alelade tabii sular, tabi mineral sular, suni mineral sular, gazlı sular ile buz ve kar’ı kapsamaktadır.

             Buna göre, termal sular, TGTC nin 22.01 tarife pozisyonundaki tabii sulardan olup, 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “A” bölümünün 18 inci sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal veya teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Termal Suyun Satışında Kdv Oranı Hk.

26.09.2011

B.07.4.DEF.0.14.10.00-KDV-600-39

Top
Menu