Tersanelerde Bakım Ve Onarıma Giren Yabancı Bayraklı Gemilere Yapılan Boya Teslimlerinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

Tersanelerde Bakım Ve Onarıma Giren Yabancı Bayraklı Gemilere Yapılan Boya Teslimlerinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.11-1391

20/05/2014

Konu

:

Tersanelerde bakım ve onarıma giren yabancı bayraklı gemilere yapılan boya teslimlerinin KDV karşısındaki durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin gemi boyaları alım satım alanında faaliyet gösterdiği, yabancı bayraklı gemilere transit geçiş sırasında boya teslimleriniz nedeniyle beyanname açıldığı ve ihracat işlemi yapıldığı, tersanelere tamir-bakım amaçlı gelen yabancı bayraklı gemilere yapılan boya teslimi konusunda daha önce yürürlükte bulunan 2011/7 sayılı Gümrük Genel Müdürlüğü Genelgesinin 6 ncı fıkrasında, Türkiye Gümrük Bölgesinde tüketilmemek kaydıyla yabancı gemilere teslim edilen donatım ve işletme malzemelerinin ambalajları dahi bozulmadan Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi zorunluluğunun mevcut olduğu, ancak 12/6/2013 tarih 28675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Gümrük Yönetmeliğinin 418, 476 ve 482 nci maddelerinde yapılan değişiklikle 2011/7 sayılı Gümrük Genel Müdürlüğü Genelgesinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, yeni uygulama ile Türk tersanelerinde bakım ve onarıma giren yabancı bayraklı gemilere yapılan boya teslimlerinin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu karşısındaki durumu sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

6 ncı maddesinde, mal teslimleri bakımından işlemin Türkiye’de yapılmış olmasının, teslime konu olan malın teslim anında Türkiye’de olmasını ifade ettiği,

11/1-a maddesinde, ihracat teslimlerinin ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

26/04/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin mal ihracına ilişkin II/A-1.1.1 bölümünde; Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara yapılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimlerin ihracat teslimi kapsamında KDV den istisna olduğu, bu teslimlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için gümrük çıkış beyannamesi tevsik edilmesi gerektiği düzenlemelerine yer verilmiştir.

Öte yandan, Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesinde, anılan Yönetmeliğin 476 ila 482 nci maddeleri çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ ve kumanya dışında, dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz taşıtlarına, serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası teslimlerinin ihracat hükmünde olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, “Donatım ve İşletme Malzemeleri” konulu Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce çıkarılan 2010/28 sayılı Genelgenin (2) numaralı ekinin A-13 sırasında, boya ve boya katkı maddeleri ile solventleri işletme malzemesi kapsamında sayılmıştır.

Buna göre,  tamir-bakım amacıyla ülkemizdeki tersanelere gelen yabancı bayraklı gemilere yürürlükteki gümrük mevzuatı çerçevesinde tamir-bakım kapsamındaki boya teslimlerinin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tersanelerde Bakım Ve Onarıma Giren Yabancı Bayraklı Gemilere Yapılan Boya Teslimlerinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

20.05.2014

39044742-KDV.11-1391

Son Yorumlananlar
Top
Menu