Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Malın Satışı

Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Malın Satışı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

73903997-130[13-2014/2]-3985

22/05/2014

Konu

:

Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Malın Satışı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yatırım teşvik belgesi olmayan bir firmadan, yatırım teşvik kapsamında almış olduğunuz makineyi Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin alarak 1,5 yıl sonra aldığınız firmaya satmanız halinde, tam istisna kapsamında aldığınız makinenin bu şartlarda satılmasının 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d bendinde bahsedilen ‘Yatırımın Teşvik Belgesinde Öngörüldüğü Şekilde Gerçekleşmemesi’ kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmekte olup, Ekonomi Bakanlığından alınan 25/03/2014 tarih ve 21152 sayılı yazıdaki açıklamalar doğrultusunda Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            KDV Kanununun 13/d maddesinde öngörülen istisna uygulaması ile ilgili açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B.5.5. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi” başlıklı bölümünde; “3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesine göre, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Satıcıların KDV iade talepleri ise yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılır. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.” denilmektedir.

            Firmanız adına 21/02/2011 tarih ve 100061 sayılı teşvik belgesinin düzenlenmesine mesnet teşkil eden 2009/15199 sayılı Karar’ın 15 inci maddesi ile bu Kararın uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan 2009/1 Tebliğin 30 uncu maddesi ve halen yürürlükte bulunan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 22 nci maddesi ile bu Kararın uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan 2012/1 Tebliğin 21 inci maddesi gereğince;

            -Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması halinde serbesttir. Ancak, söz konusu satışların işletmenin asgari beş yıl süre ile faaliyette bulunmasını engelleyecek mahiyet taşımaması gerekmektedir.

            -Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte satışı Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir.

            -Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte beş yılını doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. Bu tür durumlarda satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler tahsil edilmez. Ancak yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali halinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuatı çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınır.

            -Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi halinde satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve katma değer vergisi ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.

            Bu itibarla teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine-teçhizatın Ekonomi Bakanlığınca satışına izin verilmesi halinde, satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler tahsil edilmez. Ancak, teşvik belgesinin, satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali halinde satışına izin verilen makine ve teçhizata uygulanan desteklerin de ilgili mevzuatı çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi halinde ise satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili yararlanılan desteklerin ve ziyaa uğratılan KDV nin ilgili mevzuatı çerçevesinde uygulanacak ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Malın Satışı

22.05.2014

73903997-130[13-2014/2]-3985

Son Yorumlananlar
Top
Menu