Teşvik Primi Ve Ciro Priminde Kdv Hk.

Teşvik Primi Ve Ciro Priminde Kdv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Teşvik Primi Ve Ciro Priminde Kdv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

SÜRELİ

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-67

13/07/2010

Konu

:

teşvik primi ve ciro priminde KDV

İlgide kayıtlı dilekçenizde, müşterilerinizle yaptığınız sözleşmelere istinaden dönem sonlarında ya da belirli aralıklarla bağlı olduğunuz sigorta şirketinden acentenize teşvik primi, ciro primi adı altında ödemeler yapıldığı belirtilerek, bu tutarların katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

1- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Yönünden:

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde; ” Banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” hükmü ve aynı Kanunun mükellefi belirleyen 5766 sayılı Kanun ile değişik 30 uncu maddesinde ise, “Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şirketleridir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında,sigorta işlemlerinde verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarı olduğu, prim tutarının hesabında, sigorta işlemi dolayısıyla komisyon ve benzeri adlarla sigorta aracılarına yapılan ödemelerin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 86 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin “Sigorta Şirketlerince Sigorta Aracılarına Verilen Komisyonların BSMV Karşısındaki Durumu” başlıklı 4/c bölümünde; “5766 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren sigorta acenteleri, BSMV mükellefiyeti dışına çıkarılmakta ve sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şirketleri kabul edilmektedir. Sigorta işlemlerinde verginin matrahı, sigorta aracılarına verilen komisyonlar dahil edilerek tespit edilen prim tutarlarıdır. Sigorta acenteliği bulunan banka şubeleri, sigorta acenteliği bulunan finansman şirketleri ile diğer acentelerin sigorta işlemleri dolayısıyla alacağı komisyonlar da prim tutarına dahil olduğundan ve bu tutarlara ilişkin vergiler sigorta şirketlerince beyan edilerek ödeneceğinden, bu komisyonlar üzerinden sigorta acenteleri ve sigorta acenteliği bulunan banka şubeleri ile finansman şirketleri tarafından ayrıca BSMV hesaplanıp beyan edilmeyecektir.

Öte yandan, bankalar dışındaki sigorta acentelerinin BSMV mükellefiyeti Ağustos 2008 döneminden itibaren sona ereceğinden sigorta muamelelerine ilişkin olarak yıl sonlarında veya belli dönem aralıklarında sigorta şirketlerinden teşvik komisyonu ve benzer adlar altında alınan paralar vergiye tabi tutulmayacaktır.” açıklamaları yeralmaktadır.

Buna göre, şirketiniz tarafından sigorta muamelelerine ilişkin olarak yıl sonlarında veya belli dönem aralıklarında sigorta şirketlerinden teşvik primi ve ciro primi adı altında alınan paraların BSMV ye tabi tutulmaması gerekmektedir.

2- Katma Değer Vergisi Yönünden: 

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Bu çerçevede, şirketiniz tarafından sigorta muamelelerine ilişkin olarak yıl sonlarında veya belli dönem aralıklarında sigorta şirketlerinden teşvik primi ve ciro primi adı altında alınan paralar ana şirkete yapılan ek bir çalışmanın ya da çabanın sonucu olarak doğmaktadır.

Bu nedenle, müşterilerinizle yaptığınız sözleşmeler uyarınca dönem sonlarında ya da belirli aralıklarla bağlı olduğunuz sigorta şirketinden acentenize verilen teşvik ve ciro primleri katma değer vergisine tabi olacaktır.    

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teşvik Primi Ve Ciro Priminde Kdv Hk.

13.07.2010

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-67

Top
Menu