Tıbbi Cihaz Teslimlerinde Kdv Oranı

Tıbbi Cihaz Teslimlerinde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tıbbi Cihaz Teslimlerinde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ESKİŞEHİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Gelir Kanunları   Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

26696128-130[28-2015/2]-32011

29/07/2015

Konu

:

Tıbbi cihaz sarf ve aksesuar malzemesi teslimlerinde   KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Firmanızın SGK geri ödeme kapsamında yer alan Non İnvaziv Mekanik Ventiasyon Cihazı (CPAP, BPAP vb.) satışını yaptığı ve bu ürünlerin tıbbi cihaz kapsamında % 8 oranında Katma Değer Vergisi (KDV)’ne tabi tutulduğu ifade edilerek; bu cihazlara ilişkin kullanılan sarf ve aksesuar malzemesinin (maske, hortum, filtre ve benzeri malzemeler) KDV oranının tespiti hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK ekinde yer alan II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 22 nci sırasında, 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin burada sayılan pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetlerinin % 8 oranında KDV’ye tabi olduğu belirtilmiş, ancak bu eşyalardan bazılarının aksam, parça ve aksesuarları parantez içi hükümlerle söz konusu sıra kapsamına alınmamıştır.

            Bu nedenle, firmanızca satışı gerçekleştirilen eşyanın ve bu eşyaya ilişkin kullanılan sarf ve aksesuar malzemesinin KDV oranının tespit edilebilmesi için söz konusu eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasının bilinmesi gerekmektedir. Bunun için, teslimini yaptığınız eşyaya ilişkin teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarla birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurarak tarife bilgi talebinde bulunulması gerekmektedir.

            Buna göre, bu şekilde alınacak GTİP No.sunun, 2007/13033 sayılı BKK ekinde yer alan II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında yer alması halinde bu eşya % 8 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır. Ancak söz konusu GTİP No.suna ait aksam, parça ve aksesuarların hariç olduğuna dair bir hüküm bulunması halinde bu aksam, parça ve aksesuarların % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tıbbi Cihaz Teslimlerinde Kdv Oranı

29.07.2015

B.07.1.GİB.4.26.-130[ 28-2015/2]-32011

Top
Menu