Time Charter Kapsamında Yurt Dışında Kirada Olan Geminin Yurt Dışından Temin Ettiği Yedek Parça Ve Servis Hizmetlerinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

Time Charter Kapsamında Yurt Dışında Kirada Olan Geminin Yurt Dışından Temin Ettiği Yedek Parça Ve Servis Hizmetlerinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-264

11/04/2011

Konu

:

Time charter kapsamında yurt dışında kirada olan geminin yurt dışından temin ettiği yedek parça ve servis hizmetlerinin KDV’ye tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin uluslararası sularda time charter kapsamında taşıma hizmeti veren gemisine, Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından yurt dışındaki limanlarda yapılacak yedek parça teslimi ve servis hizmetinin KDV ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

-6. maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılması; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını ve hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

– 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu,

– 12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılması; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulması koşullarının gerçekleşmesine bağlandığı,

– 12/2 maddesinde ise bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B/2-b) bölümünde, uluslararası deniz taşımacılığı yapan yerli gemiler ise “yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi” niteliği taşıdığından bu gemilere yapılan söz konusu teslimler de aynı Kanunun 11, 12/1-a ve 12/2 maddeleri gereğince ihracat istisnası kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizin uluslararası sularda time charter kapsamında taşıma hizmeti veren gemisine;

– Türkiye’de mukim firmalar tarafından yurt dışında gerçekleştirilecek yedek parça teslimleri ihracat istinası kapsamında olduğundan, bu teslimleri gerçekleştiren firmalar tarafından KDV Kanununun 11/1-a maddesi kapsamında KDV hesaplanmayacaktır.

– Türkiye’de mukim firmalar tarafından yurt dışında ifa edilecek servis hizmeti ise, yurt dışında gerçekleştiğinden KDV nin konusuna girmediği için, bu hizmeti gerçekleştirecek firmalar tarafından KDV hesaplanması söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Time Charter Kapsamında Yurt Dışında Kirada Olan Geminin Yurt Dışından Temin Ettiği Yedek Parça Ve Servis Hizmetlerinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

11.04.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-264

Top
Menu