Time Charter Sözleşmesi Kapsamında Tevkifat Uygulaması.

Time Charter Sözleşmesi Kapsamında Tevkifat Uygulaması.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Time Charter Sözleşmesi Kapsamında Tevkifat Uygulaması. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.9-709

01/04/2014

Konu

:

Time Charter sözleşmesi kapsamında tevkifat uygulaması.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile,

            Şirketiniz aktifinde kayıtlı gemilerle petrol taşımacılığı yaptığınız, …1634 kayıt numarası ile Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı “…” isimli geminizi … A.Ş’ye zaman esaslı (time-charter) olarak personeli ile birlikte kiraya verdiğiniz belirtilerek, söz konusu işlemde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı ve bu işleme uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, 9 uncu maddesinde ise, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için(%8), listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde; tevkifat yapılacak işlemler, tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar ile söz konusu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ayrıntılı olarak açıklanmış olup, konuya ilişkin ilave açıklamalara 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2) nci bölümünde yer verilmiştir.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5) bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılan KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

            Gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin edebildikleri; bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde; temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması, temin edilen elemanların (üretim safhalarından herhangi birinde çalıştırılsa dahi) hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması halinde tevkifat uygulanacağı belirtilmiştir.

            Öte yandan, 63 No.lu KDV Sirkülerinin “2.2.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri” başlıklı bölümünde konuya ilişkin örnekler verilmiştir. Konu ile alakalı verilen 3 no lu örnek ile, işgücü temin hizmetleri ile ilgili olarak, şoför teminine ilişkin bedelin sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. kayıt ve beyanlardan tespit edilerek toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada da ayrıca gösterilmesi kaydıyla yalnızca şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılabileceği belirtilmiştir.

            Bu açıklamalar çerçevesinde;

            Firmanıza ait “…” isimli geminin personeli ile birlikte … A.Ş’ye zaman esaslı (time-charter) olarak kiraya verilmesi hizmeti, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde yer almadığından genel oranda (%18) KDV’ye tabi olacaktır.

            Diğer taraftan, söz konusu geminin firmanız aktifine kayıtlı olması, gemi personelinin firmanız bünyesinde bulunması, firmanıza hizmet akdiyle bağlı olması ve hizmet verdiğiniz firmalar ile personel arasında herhangi bir hizmet akdi bulunmaması, personelin iş süresince hizmeti alan firmanın yetkililerinin emir ve talimatları altında çalışması halinde, bu hizmet, işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilecek, firmanızca verilen hizmet nedeniyle hesaplanan KDV Ditaş denizcilik tarafından (9/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

            Toplam hizmet bedelinden personel teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde, bu bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden (9/10) oranında tevkifat yapılacak, gemi kiralama bedeline isabet eden KDV tutarı üzerinden ise tevkifat yapılmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Time Charter Sözleşmesi Kapsamında Tevkifat Uygulaması.

01.04.2014

39044742-KDV.9-709

Top
Menu