Tur Hizmetlerinde Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

Tur Hizmetlerinde Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14009-57-935

26/10/2011

Konu

:

tur hizmetlerinde tevkifat yapılıpyapılmayacağı

      İlgide kayıtlı dilekçenizde Şirketinizin SODES kapsamında … İlköğretim Okulu  öğrencilerini gezi amacıyla Denizli Pamukkale’ye götürülmesine yönelik verdiği  hizmetin Katma Değer Vergisi tevkifatı kapsamında yer alıp almadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

     Katma Değer Vergisi Kanununun 9/1’inci maddesinde “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

        Bu yetkiye dayanılarak Başkanlığımızca yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Kanunu Genel Tebliğinin ” (A-2) Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar ”  başlıklı bölümde sayılan kurum ve kuruluşların birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere; aynı tebliğin; ” (A-3)Tevkifat Uygulanacak İşlemler ”  başlıklı bölümünde belirtilen yapım işleri ile bu işlere ilişkin  mühendislik mimarlık ve etüt proje hizmetleri, temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, her türlü yemek servisi ve danışmanlık ve denetim hizmetleri alımlarında Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulanacaktır.

        Dilekçeniz ve eki sözleşmenin incelenmesi neticesinde  SODES kapsamında … İlköğretim Okulu Müdürlüğüne  Pamukkale gezisi hizmeti verildiği anlaşılmış olup, adı geçen bu hizmet yukarıda yer alan hizmetler kapsamında değerlendirilemeyeceğinden  91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.

            Diğer taraftan, ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik  bu hizmetin içinde yemek ve konaklama hizmetlerinin de bulunması bu uygulamayı değiştirmeyecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tur Hizmetlerinde Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

26.10.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14009-57-935

Top
Menu