Turizm Taşımacılığı Faaliyetinde Kdv Tevkifatı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-130[KDV.2012.195]-162

05/07/2013

Konu

:

Turizm taşımacılığı faaliyetinde

KDV tevkifatı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin yaptığı sözleşmeye istinaden … den servis taşıma hizmeti aldığı, hizmeti veren firmanın taşımacılık faaliyetini kendi araçlarının yanı sıra piyasadan kiralamış olduğu araçlarla sürdürdüğü belirtilerek, servis taşımacılığı hizmet alımında KDV tevkifatının ne şekilde uygulanacağı ile hizmetin bir kısmının alt taşeron firmalara yaptırılması durumunda KDV tevkifatı uygulaması konularında bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde

Maliye Bakanlığı

nın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.2.11 bölümünde servis taşımacılığı hizmetlerinin tevkifata tabi olduğu düzenlenmiş olup, 63 No.lu KDV Sirkülerinin 2.2.2.11. bölümünde de servis taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Bu düzenlemeler uyarınca, taşıma hizmet sözleşmesi ile belli güzergahlar dahilinde tur operatörlerine taşımacılık hizmeti verilmesi servis taşımacılığı kapsamında tevkifata tabidir.

Bu çerçevede;

– Servis taşımacılığı hizmetinin fiilen ihaleyi alan … nin kendi araçlarıyla verilmesi halinde şirketiniz tarafında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

– Servis taşımacılığı hizmeti, sözleşmenin tarafı olan firma … tarafından bizzat ifa edilmeyip bir başka firmaya devredilirse, sorumlu durumda olan şirketinize karşı ifa edilen hizmet aracılık hizmeti mahiyetinde olacağından, şirketinizce … nin düzenlemiş olduğu faturadaki KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

– Hizmetin fiilen ihaleyi alan firma tarafından ifa edilmeyip alt taşeron firma tarafından ifa edilmesi halinde servis taşımacılığı hizmetini fiilen ifa eden firma tarafından düzenlenen faturadaki KDV, … tarafından 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Turizm Taşımacılığı Faaliyetinde Kdv Tevkifatı.

05.07.2013

76464994-130[KDV.2012.195]-162

Top
Menu