Türkiye’de Ticari, Sınai, Zirai Faaliyet Ve Serbest Meslek Faaliyet…

Türkiye’de Ticari, Sınai, Zirai Faaliyet Ve Serbest Meslek Faaliyet…konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Türkiye'de Ticari, Sınai, Zirai Faaliyet Ve Serbest Meslek Faaliyet... 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.54/5401-22S3

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

 (Orman Genel MüdürIüğü:İnşaat ve ikmal Dairesi Başkanlığına)

İLGİ:  06.05.2004 tarih ve B.18.I.OGM.0.006.01.BAS.01.27/342 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız incelendi.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1. maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi tutulmuş, 2/5. maddesinde ise trampanın iki ayn teslim hükmünde olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 1/3-g maddesinde ise, genel ve katma bütçeli idarelere, il Özel idarelerine, belediyelere, köyler ve bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, demek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Arsa teslimlerinde, arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde bu arsa teslimi KDV’ye tabi olacaktır. Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde anzi bir faaliyet olarak arsasını tesliminde KDV uygulanmayacaktır.

Buna göre, Genel Müdürlüğünüz Döner Sermaye İşletmesinin aktifinde bulunan arsanın, Genel Müdürlüğünüze ait başka bir arsa üzerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılarak Genel Müdürlüğünüze teslim edilecek hizmet binası karşılığında devredilmesi Kanunun 1/3-g maddesi çerçevesinde %18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Ancak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından arsa karşılığında Genel Müdürlüğünüze hizmet binası teslimi anzi faaliyet kapsamında değerlendirilerek KDV’ye tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Özelge:Türkiye’de Ticari, Sınai, Zirai Faaliyet Ve Serbest Meslek Faaliyet…

28.05.2004

B.07.0.GEL.0.54/5401-22S3

Son Yorumlananlar
Top
Menu