Türkiye Şeker Fabrikalarından Temin Edilecek Şeker Teslimlerinde Hesaplanan Katma Değer Vergisi İle Damga Ve Harç İstisnasından Yararlanmaları Mümkün Bulunmamaktadır.

Türkiye Şeker Fabrikalarından Temin Edilecek Şeker Teslimlerinde Hesaplanan Katma Değer Vergisi İle Damga Ve Harç İstisnasından Yararlanmaları Mümkün Bulunmamaktadır.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Türkiye Şeker Fabrikalarından Temin Edilecek Şeker Teslimlerinde Hesaplanan Katma Değer Vergisi İle Damga Ve Harç İstisnasından Yararlanmaları Mümkün Bulunmamaktadır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH: 06.10.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.55/5511-1960/35619
KONU : Türkiye Şeker Fabrikalarından temin edilecek
şeker teslimlerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi ile
Damga ve Harç İstisnası hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
……………….

İLGİ: 16.07.1998 gün ve 011/1998 sayılı yazınız.

İlgi yazınız incelendi.

3505 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde, ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili işlemlere tatbik edilecek istisna hükümlerine yer verilmiş, 03.07.1993 gün ve 21626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 2 Seri No.lu Tebliğde de istisna uygulamasının usul ve esasları belirlenmiş ve tebliğin 2.1.5 fıkrasında, dış ticaret sermaye şirketleri tarafından tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımlarının (Dış ticaret sermaye şirketleri dışında kalan kişi ve kuruluşların ne sebeple olursa olsun yurt içinde madde ve malzeme alımları hariç) damga vergisi ve harç istisnası kapsamında olduğu belirtilmiştir.

Yurt içinde ihraç gayesiyle mal alımında istisna uygulanabilmesi, ihraç konusu olan malın, dış ticaret sermaye şirketleri tarafından ve bu şirketler tarafından yine tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmesi şartına bağlı bulunmaktadır. Bu şartlardan birinin eksik olması halinde, istisna uygulanmasına engel teşkil etmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu firmaların ihraç gayesiyle Türkiye Şeker Fabrikalarından şeker temin ederek yurtdışına şekerli mamül ihraç etmeleri halinde dış ticaret sermaye şirketi olsalar dahi damga vergisi ve harç istisnasından yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, mevcut mevzuat çerçevesinde yurt içinde yapılan alımların ithalat gibi değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte yazıda belirtilen konu ileride yapılacak mevzuat değişikliği çalışmalarında dikkate alınmak üzere not edilmiştir.

Öte yandan, dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye Şeker Fabrikalarından temin edilecek şeker teslimlerinde hesaplanan katma değer vergisinin, ithalatta olduğu gibi teminata bağlanarak ihraç sonrası teminatın çözümüne ilişkin önerinin Katma Değer Vergisi yönünden bu aşamada kabulü mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Türkiye Şeker Fabrikalarından Temin Edilecek Şeker Teslimlerinde Hesaplanan Katma Değer Vergisi İle Damga Ve Harç İstisnasından Yararlanmaları Mümkün Bulunmamaktadır.

06.10.1998

B.07.0.GEL.0.55/5511-1960/35619

Son Yorumlananlar
Top
Menu