Türkiye Ve Yabancı Ülke Limanlarında Gemide Verilecek Yüzer Sergi Hizmetlerinde Kv Ve Kdv Uygulaması Hk.

Türkiye Ve Yabancı Ülke Limanlarında Gemide Verilecek Yüzer Sergi Hizmetlerinde Kv Ve Kdv Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Türkiye Ve Yabancı Ülke Limanlarında Gemide Verilecek Yüzer Sergi Hizmetlerinde Kv Ve Kdv Uygulaması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-177

19/01/2012

Konu

:

Türkiye ve yabancı ülke limanlarında gemide verilecek yüzer sergi hizmetlerinde KV ve KDV uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizce bir Ro-Ro gemisinin “Türkiye Yüzer Sergisi” adı altında sergi gemisine dönüştürüldüğü ve İstanbul’dan hareket edecek olan söz konusu geminin muhtelif Avrupa ülkelerinin limanlarına uğrayacağı belirtilerek, bu faaliyetinize ilişkin  kurumlar vergisi ve katma değer vergisi uygulaması konusunda Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.          

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:          

            Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

            Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre, kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idari makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.         

            Bu hükümlere göre; kamu idare ve kuruluşu niteliğinde olmayan şirketinizin, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusunda yapılan çalışmalara katkı vermek amacıyla gemi ile yurt içinde ve yurt dışında yapacağı faaliyetlerden elde edeceği gelirinin, kurum kazancına dahil edilmesi ve vergilendirilmesi gerekmektedir.         

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:              

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 6 ncı maddesinde de işlemlerin Türkiye’de yapılmasının malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, KDV Kanunun 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, Şirketinizin gemi ile Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Avrupa ülkelerin limanlarında ifa edeceği hizmet yurt dışında ifa edildiğinden ve hizmetten yurt dışında yararlanıldığından KDV nin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, yurt dışında ifa edilen bu hizmet KDV Kanununun 1/1 inci maddesi gereğince katma değer vergisine tabi değildir.

            Ayrıca, bu işlemle ilgili olarak yüklenilen vergilerin KDV Kanunun 30/a maddesine göre indirim konusu yapılmayacağı da tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Türkiye Ve Yabancı Ülke Limanlarında Gemide Verilecek Yüzer Sergi Hizmetlerinde Kv Ve Kdv Uygulaması Hk.

19.01.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-177

Top
Menu