Türkiye’ye Tedavi Ettirilmek Üzere Getirilen Libya Vatandaşlarının Konaklama Hizmetlerinde Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı.

Türkiye’ye Tedavi Ettirilmek Üzere Getirilen Libya Vatandaşlarının Konaklama Hizmetlerinde Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV15 madde-950

02/07/2013

Konu

:

Türkiye’ye tedavi ettirilmek üzere getirilen Libya vatandaşlarının konaklama hizmetlerinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı.

                İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Libya Büyükelçiliği tarafından Türkiye’ye tedavi ettirilmek üzere getirilen Libya vatandaşlarına Şirketiniz tarafından Türkiye’deki çeşitli otellerde konaklama hizmetleri sağlandığı, Şirketinizce yapılan otel rezervasyonları için söz konusu oteller tarafından Şirketinize KDV li fatura düzenlendiği, Şirketinizin de çeşitli otellerden yapılan bu konaklama hizmeti karşılığında faturaları Libya Büyükelçiliğine KDV li olarak düzenlediği ancak Libya Büyükelçiliğince T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan Resmi Alımlar İçin KDV ve ÖİV Diplomatik İstisna Belgesine istinaden Şirketiniz tarafından Libya Büyükelçiliğine düzenlenen faturalarda KDV nin hesaplanmayacağı ve hesaplanan KDV nin tarafınıza ödenmeyeceği belirtmiş olup, tarafınızca düzenlenen faturalarda KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

                3065 sayılı KDV Kanununun; 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmış, aynı maddenin 2 nci fıkrası ile de istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarların tespiti konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

                 Diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara yönelik istisna uygulaması karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülmekte olup, istisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına giren mal ve hizmetler Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 60 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.5.) bölümünde açıklanmıştır.

                Öte yandan,  Türkiye’deki diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası uygulamasının usul ve esasları 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş, ancak diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetlerde önceden olduğu gibi 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalara göre hareket edileceği belirtilmiştir.

                60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

                 -1 inci bölümünde; istisnadan, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ile bunların diplomatik statüye haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personelin yararlanabileceği,

                 -2 nci bölümünde; istisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına girecek mal ve hizmetlerin Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirleneceği ve Dışişleri Bakanlığınca, temsilciliklere istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verileceği,

                -5 inci bölümünde ise; diplomatik istisna kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarının, söz konusu istisna belgesine dayanılarak katma değer vergisiz olarak yapılacağı, dolayısıyla satıcılar tarafından kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edileceği, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışında düzenlenen faturada katma değer vergisi hesaplanmayacağı ve alıcıdan tahsil edilmeyeceği, bu satışlar için düzenlenen faturaya, alıcı adı ve adresinin yanı sıra uyruğu, belgenin tarih ve numarası ile kimlik kartının numarası yazılacağı

                açıklanmıştır.

                 Söz konusu Tebliğdeki resmi alım tabiri ise diplomatik temsilcilik veya konsolosluklara “istisna belgesi” kapsamında yapılacak teslim ve hizmetleri ifade etmektedir.

                Buna göre, Libya Büyükelçiliği tarafından Türkiye’ye tedavi ettirilmek üzere getirilen Libya vatandaşlarına Türkiye’deki otellerde verilen ve bedeli Libya Büyükelçiliği tarafından karşılanan konaklama hizmetlerinin KDV Kanununun 15/1-a maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Türkiye’ye Tedavi Ettirilmek Üzere Getirilen Libya Vatandaşlarının Konaklama Hizmetlerinde Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı.

02.07.2013

39044742-KDV15 madde-950

Top
Menu