Tütün Mamülleri Satışında Özel Matrah Şekli Uygulaması

Tütün Mamülleri Satışında Özel Matrah Şekli Uygulaması
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı

:

75497510-130[23-2012-206]-42

20/08/2013

Konu

:

Tütün mamülleri satışında özel matrah şekli uygulaması

                İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, aracı bayi olarak faaliyette bulunan Şirketinizin özel matrah şekline uygun olarak sigara satışı yapan firmalardan almış olduğu ürünlerin perakendeci bayilere satışını yaptığı belirtilerek, alışlarınızda ve satışlarınızda KDV nin ne şekilde uygulanacağı, alış faturalarınızda ayrıca gösterilen KDV yi indirim hakkınızın bulunup bulunmadığı, söz konusu teslimlerinizde Ba-Bs formlarının ne şekilde düzenleneceği hususlarında bilgi istenilmektedir.

                 Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

                 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

                 20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; 20/2 nci maddesinde ise bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

                 23/f maddesinde, Maliye Bakanlığının işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili olduğu,

                 29/4 üncü maddesinde ise Maliye Bakanlığının vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkili olduğu,

                 hüküm altına alınmıştır.

                Konuya ilişkin olarak, 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 89 ve 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile değişik “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı (VII/D) bölümünde; tütün mamullerinin satışının özel matrah şekline tabi olduğu, perakendeci bayilere yapılacak tütün mamulleri satışlarına ait KDV nin bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin kârını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp, bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edileceği belirtilmiştir.

                 Buna göre, özel matrah şekline tabi olarak perakendeci bayilere yapılan tütün mamulleri satışlarına ait, bayi kârını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp Şirketiniz tarafından beyan edilecek KDV den söz konusu mamullerin alış vesikalarında gösterilen KDV nin indirimi mümkün bulunmaktadır.

                Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarının “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

                Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar ile bildirim hadlerinin yer aldığı 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğ ile mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilmesinde uygulanacak had 5.000 TL. ve üzeri olarak yeniden belirlenmiştir. Ancak, 5.000 TL. ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satış hadlerinin belirlenmesinde katma değer vergisi hariç tutarlar dikkate alınacak olup, sadece özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi ve özel tüketim vergisine tabi işlemlerde özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Bunların dışında kalan işlemlere yönelik ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır.

                Bu açıklamalar çerçevesinde, özel matrah şekline tabi alış ve satışların katma değer vergisi dahil tutarlar dikkate alınmak suretiyle Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tütün Mamülleri Satışında Özel Matrah Şekli Uygulaması

20.08.2013

75497510-130[23-2012-206]-42

Top
Menu