Uluslararası Taşımacılıkta Atik Kdv Yüklenimi Hk.

Uluslararası Taşımacılıkta Atik Kdv Yüklenimi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Uluslararası Taşımacılıkta Atik Kdv Yüklenimi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

37009108-DV-2-325/-84

02/10/2012

Konu

:

Uluslararası Taşımacılıkta ATİK KDV Yüklenimi Hk.

İlgi’de kayıtlı özelge talep formunuzda, uluslararası taşımacılık yapmak üzere satın alınan aracın uluslararası taşımacılık hasılatına fiilen katkı sağlaması durumunda, satın alınan araç için ödenen KDV nin tamamının yüklenilen KDV olarak iade konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 14 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetki uyarınca yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararname ile “transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri” KDV den istsna edilmiştir. İstisna kapsamına yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren ve Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri girmektedir.     

Aynı Kanunun 32 nci maddesinde ise bu Kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-b maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesiklarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (E) bölümünde, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklendikleri ve indiremedikleri KDV nin iadesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflere, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında yüklendikleri KDV nin iadesi mümkün olup, bir vergilendirme döneminde bu kapsamda iade edilecek verginin üst sınırını da o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedele genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak miktar oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, Kanunun 14 ve 32 nci maddeleri gereğince uluslararası taşımacılık faaliyetinden doğan iade hesabına, genel giderlerin yanısıra ilgili dönemdeki toplam uluslararası taşımacılık hasılatının %18 i aşılmamak koşuluyla uluslararası taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçlar ile bu araçların bakım ve onarım giderleri nedeniyle yüklenilen KDV den de pay verilmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Uluslararası Taşımacılıkta Atik Kdv Yüklenimi Hk.

02.10.2012

37009108-DV-2-325/-84

Top
Menu