Üniversiteye Ait Kantin Kira Sözleşmesi Devri Hk.

Üniversiteye Ait Kantin Kira Sözleşmesi Devri Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Üniversiteye Ait Kantin Kira Sözleşmesi Devri Hk. 

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-1

06/01/2012

Konu

:

Üniversiteye ait kantin kira sözleşmesi devri.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, ihale sonucunda … Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kantininin işletme hakkını elde ettiğiniz, ancak, Üniversite Rektörlüğünün izni ile kiralama hakkını bir başkasına devredeceğiniz belirtilerek, konunun vergisel yönden değerlendirilmesi istenilmiştir.

            GELİR VERGİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME:

            Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde “diğer kazanç ve iratların” gelirin unsurları arasında olduğu belirtilmiş, 80 inci maddesinde değer artış kazançlarının ve arızi kazançların gelire giren diğer kazanç ve iratlar olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun mükerrer 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 2 nci bendinde; “70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar” değer artış kazancı olarak belirtilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 7.700 Türk Lirasının gelir vergisinden müstesna olduğu ifade edilmiştir.

            Öte yandan, Kanunun mükerrer 81 inci maddesinde değer artışında safi kazancın ne şekilde tespit edileceği açıklanmış, 86 ncı maddesinde de kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için beyanname verilmeyeceği belirtilmiştir.

            Buna göre, ihale sonucunda elde ettiğiniz kantin işletme hakkının ihale bedeli ile sözleşmenin üçüncü kişiye devir bedeli arasında Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde belirtilen (2010 yılı için 7.700 TL) istisna sınırını aşan bir farkın bulunması halinde bu tutarın değer artış kazancı kapsamında gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME:

             Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu; ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığının, kapsamının ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde ise Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, ihale sonucunda elde ettiğiniz kantin işletme hakkının üçüncü kişiye devri Gelir Vergisi Kanununa göre ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan bir teslim olmadığından katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, bu şekildeki devir işlemlerinin aynı yıl içinde birden fazla gerçekleşmesi halinde ise bu işleme ticari faaliyet kapsamında KDV uygulanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Üniversiteye Ait Kantin Kira Sözleşmesi Devri Hk.

06.01.2012

B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-1

Son Yorumlananlar
Top
Menu