Üniversiteye Eğitim Amaçlı Makine Ve Sistem İthalinde Kdv İstisnası

Üniversiteye Eğitim Amaçlı Makine Ve Sistem İthalinde Kdv İstisnası
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

73903997-130[16-2013/38]-3404

06/05/2014

Konu

:

Üniversiteye Eğitim Amaçlı Makine ve Sistem İthalinde KDV İstisnası

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Üniversitenizce 4458 sayılı Kanunun 167 nci maddesi kapsamında eğitim amaçlı kullanılmak üzere gerçekleştirilecek makine ve sistem ithalatının KDV den istisna olup olmayacağına yönelik Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KDV Kanununun;

             – 1/2 inci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu, aynı maddenin devamında ithalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi ya da özellik taşımasının vergilendirmeye tesir etmeyeceği,

             – 16 ncı maddesinin 1 inci bendinin (a) fıkrasında, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin, (b) fıkrasında ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin,

            -17/2-b maddesinde, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile maddenin birinci fıkrasında sayılan genel ve katma bütçeli dairelere bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının

            KDV den istisna olduğu,

             -19 uncu maddesinde de diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, KDV’ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin yalnızca bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği,

             hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Üniversitenizce ithalatı gerçekleştirilecek olan ve Kanunun yukarıda izah edilen istisna hükümleri içerisinde değerlendirilmesi mümkün bulunmayan eğitim amaçlı makine ve sistem ithalatı, KDV Kanununun 1/2 inci maddesi gereğince KDV’ ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Üniversiteye Eğitim Amaçlı Makine Ve Sistem İthalinde Kdv İstisnası

06.05.2014

73903997-130[16-2013/38]-3404

Top
Menu