Üniversiteye Tomografi Cihazı Kiralamasında Kdv Tevkifatı

Üniversiteye Tomografi Cihazı Kiralamasında Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Üniversiteye Tomografi Cihazı Kiralamasında Kdv Tevkifatı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

71387770-130[9-2013/247]-8

07/04/2014

Konu

:

ÜNİVERSİTEYE TOMOGRAFİ CİHAZI KİRALAMASINDA KDV TEVKİFATI

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz ile … Üniversitesi Hastanesi  Başhekimliği arasında “60.000 Çekim Karşılığı Multislıce Spiral Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Kiralama Hizmeti Alımı”na ilişkin sözleşme imzalandığı belirtilerek, söz konusu işle ilgili olarak  KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun;

           -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            – 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

              hüküm altına alınmıştır.

             Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3. Kısmi Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünün,  (3.2.13) numaralı alt bölümünde; KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.         

            Bu çerçevede; 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların yapacağı her türlü hizmet alımları ile KDV’ye tabi her türlü taşınmaz kiralamalarının tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bu itibarla; şirketinize ait  tomografi cihazlarının, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelin özel bütçeli idareler arasında sayılan … Üniversitesine kiraya verilmesi işleminde, kira bedelleri üzerinden hesaplanan KDV nin Tebliğin (3.2.13) numaralı bölümü uyarınca 5/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Üniversiteye Tomografi Cihazı Kiralamasında Kdv Tevkifatı

07.04.2014

71387770-130[9-2013/247]-8

Top
Menu