Üretimi Taşeron Firmaya Yaptıran Mükellefin 11/1-c Maddesi Kapsamında İmalatçı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.

Üretimi Taşeron Firmaya Yaptıran Mükellefin 11/1-c Maddesi Kapsamında İmalatçı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Üretimi Taşeron Firmaya Yaptıran Mükellefin 11/1-c Maddesi Kapsamında İmalatçı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-5

02/01/2012

Konu

:

Üretimi taşeron firmaya yaptıran mükellefin 11/1-c maddesi kapsamında imalatçı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,

            – firmanızın yoğunlaştırılmış manganez cevheri üretimi konusunda sanayi sicil belgesine ve kapasite raporuna, üretim için gerekli makine, ekipman, cihaz, araç parkı ve tesise sahip olduğu,

            – konsantre manganez cevheri üretiminin üretim riski ve işletme organizasyonu ve şirketinize ait olmak, üretim için gerekli makine, ekipman, cihaz, araç parkı ve tesis şirketiniz tarafından tahsis edilmek, imalatın şirketiniz istemleri doğrultusunda, şirketiniz nam ve hesabına yapılmak üzere fason imalatçı firmaya yaptırıldığı,

            -bu şekilde üretilen konsantre manganez cevherinin ihraç kayıtlı teslime konu edilmesi halinde şirketinizin imalatçı vasfını taşıyıp taşımadığı ve bu kapsamda katma değer vergisi (KDV) iadesi talep edip edemeyeceği sorulmaktadır.

             KDV Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarhve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, hüküm altına alınmıştır.

             23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “C. MAL VE HİZMET İHRACI” başlıklı bölümünde; imalatçı deyiminin; bir maddenin şeklini, niteliğini veya terkibini; makine, alet veya el emeği yardımı ile kısmen veya tamamen değiştirilmesini sağlayanları ifade edeceği belirtilmiştir.

             27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde imalatçıların taşıması gereken şartlar açıklanmış olup, imalatçılığın şartlarını topluca taşıyan imalatçıların kendi üretimine ilave olarak aynı zamanda fason imalat da yaptırmaları halinde;

             a) Fason imalatı sadece, sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları,

            b) Fason olarak yaptırılan imalatta işin riskini ve organizasyonunu üstlenmeleri,

            c) Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri gerektiği,

                Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamına giren imalatçılardan, ihraç edilen nihai ürünün imalat safhalarından bir bölümünü bizzat yapan, diğer imalat safhalarını ise ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenip, başka firmalara fason ücreti karşılığında yaptıran mükellef de imalatçı sayılacakları,

              Şartları topluca taşıyan imalatçıların, belli bir dönemde kapasitelerinin üstünde mal teslim taahhüdünde bulunabildiklerinden bu durumdaki firmaların, kendi imalat kapasitelerini aşan talepleri karşılayabilmek amacıyla başka firmalara, işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip, ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında mal imal ettirebildikleri,

             Bu firmalar da gerek kendi ürettikleri ve gerekse sanayi sicil belgesinde yazılı üretimleri konusunda kendi üretimlerine ilave olarak işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında imal ettikleri mallar açısından imalatçı sayılacakları,

             Ancak, işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenmek ve ham ve yardımcı maddeleri sağlamakla beraber, sanayi sicil belgelerinde yer alan üretim konusu dışında başka malları fason olarak imal ettirenlerin, bu mallar dolayısıyla imalatçı sayılmayacakları,

              Söz konusu işletme organizasyonu ve işin riskini üstlenmekten kasıtın, imalatın imal ettirenin istemleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve fason işi yapan firmaya sadece fason ücreti ödenmesi olduğu,

             ifade edilmiştir.

              Buna göre, firmanızın ihraç kaydıyla teslim etmek istediği malların imalat safhalarından bir bölümünü bizzat yapması gerekirken işin tamamının imalatını fason olarak yaptırdığı anlaşıldığından, firmanız imalatçı vasfına sahip olsa dahi bu teslimlerin KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

               Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Üretimi Taşeron Firmaya Yaptıran Mükellefin 11/1-c Maddesi Kapsamında İmalatçı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.

02.01.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-5

Top
Menu