Vadeli Satış Sözleşmesi İle Yapılan Satışlarda Kdv Matrahı

Vadeli Satış Sözleşmesi İle Yapılan Satışlarda Kdv Matrahı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

64597866-130[1]-18134

29.09.2017

Konu

:

Vadeli Satış Sözleşmesi ile yapılan satışlarda KDV matrahı

İlgi

:

25/04/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin elektronik ürünlerin pazarlanması ve satışı ile iştigal ettiğini, telekomünikasyon ile ilgili kredi kartlarıyla gerçekleştirilen harcamalarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik uyarınca taksit uygulanamadığı, dolayısıyla ürünleri taksitli olarak satın almak isteyen tüketiciler için bayi ve mağazalarınızda bulunan banka temsilcileri vasıtasıyla kullandırılan ihtiyaç kredisi karşılığında bazı elektronik ürünlerin satışının peşin olarak gerçekleştirildiği ancak bu yöntemin kaynak ve zaman israfına yol açtığı ve uzun bankacılık işlemleri yüzünden büyük satış kayıpları yaşandığı, bu durumun önüne geçilebilmesi için iş modeli geliştirildiği ve şirketiniz, banka ile sigorta şirketi arasında imzalanan protokol gereği şirketiniz ile tüketici arasında “Vadeli Satış Sözleşmesi” imzalandığı; ürün peşin satış fiyatı üzerinden söz konusu sözleşme ile vadeli olarak tüketiciye banka tarafından belirlenecek faiz çerçevesinde satışın gerçekleştirildiği, banka ve şirketiniz tarafından kullanılan ortak yazılım ile faiz tutarının banka tarafından belirlendiği, söz konusu alacak tutarının faktoring sözleşmesi çerçevesinde bankaya iskonto edildiği ve bankadan ürünün peşin satış fiyatı üzerinden tahsil edildiği belirtilip, vadeli satış sözleşmesinde yer alan tutar ile bankadan peşin tahsil edilen tutar arasındaki fark için şirketiniz tarafından Katma Değer Vergisinin (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-10 uncu maddesinde, vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana geldiği,

-20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde, matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile teslim edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

-24/b maddesinde, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi ödemelerin, 24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin  matraha dahil olan unsurlardan olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, geliştirdiğiniz iş modeli uyarınca şirketiniz ile tüketici arasında imzalanan vadeli satış sözleşmesi çerçevesinde yapılan ve daha sonra bankaya faktoring sözleşmesi çerçevesinde iskonto ettirilen satışlarda vade farkı ve banka komisyonları dahil malın toplam satış bedeli üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vadeli Satış Sözleşmesi İle Yapılan Satışlarda Kdv Matrahı

29.09.2017

B.07.1.GİB.4.99.16.02-130-18134

Son Yorumlananlar
Top
Menu