Vakfa Ait Öğrenci Yurdunun Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Vakfa Ait Öğrenci Yurdunun Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Vakfa Ait Öğrenci Yurdunun Emlak Vergisi Muafiyeti Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

90792880-175.01[4-2012/37]-176

01/03/2013

Konu

:

Vakfa ait öğrenci yurdunun emlak vergisi muafiyeti hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … ili … ilçesinde bulunan, adınıza 30 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilen arsa üzerine öğrenci yurdu yapıldığı, vakıf senedi hükümlerine göre şehit çocuklarından ücret alınmayacağı, diğer öğrencilerden ise kar amacı güdülmeden maliyetin altında ücret alınacağı belirtilerek Vakfınıza ait söz konusu öğrenci yurt binasının emlak vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu Kanun hükümlerine göre bina vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinin (f) fıkrasında ise kiraya verilmemek ve kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile benzerlerinin bina vergisinden daimi olarak muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, öğrenci yurtlarının kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilmeleri ve kiraya verilmemeleri halinde emlak vergisinden muaf tutulmaları mümkün bulunmaktadır. Ancak, özelge talep formu ekinde yer alan Vakıf senedinin incelenmesinden vakıf gelirleri arasında yurttan yararlanan öğrencilerden aylık katkı payı alınacağına dair hüküm bulunması sebebiyle söz konusu yurt binasının emlak (bina) vergisinden muaf tutulmasına imkan bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vakfa Ait Öğrenci Yurdunun Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

01.03.2013

90792880-175.01[4-2012/37]-176

Top
Menu