Vakfa Yapılacak Lojman Ve Arsa Teslimi Hk.

Vakfa Yapılacak Lojman Ve Arsa Teslimi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-325

15/07/2011

Konu

:

Vakfa yapılacak lojman ve arsa teslimi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … hakim ve savcılar için lojman alım ihalesini aldığınız belirtilerek, adı geçen vakfa yapacağınız lojman ve arsa tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi  oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit  edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki I sayılı listenin 11 nci sırasında “Net alanı 150 m² ye kadar olan konut teslimleri” yer almaktadır.

Buna göre, firmanızca … net alanı 150 m² ye kadar konut teslimi %1 oranında, net alanı 150 m² nin üzerindeki konut ile diğer taşınmaz (işyeri veya arsa) teslimi ise genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vakfa Yapılacak Lojman Ve Arsa Teslimi Hk.

15.07.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-325

Top
Menu