Vinç Kiralama İşleminde Kdv Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-37-2011-5

16/01/2012

Konu

:

Vinç Kiralama İşleminde KDV

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Gürcistan’da köprü montajı işi yapan bir firmaya mobil vinç kiraladığınız, ancak elinizde yeterli sayıda vinç bulunmadığından yurtiçindeki başka bir firmadan kiralama yoluyla edindiğiniz bir vinci söz konusu yurtdışı firmaya kiraya verdiğiniz belirtilerek, yurtiçinden kiralayarak yurtdışına kiraya verdiğiniz vinç için kiraya veren firma tarafından Şirketinize düzenlenecek faturada katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun;

             1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye’de yapılmış sayılması için hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerektiği,

             11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV den istisna olduğu

             12/2 nci maddesinde ise; yurt dışındaki müşteri tabirinin ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği

             hüküm altına alınmıştır.

             Konuya ilişkin olarak yayımlanan 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş olup, hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için;

             1-Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması

            2-Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi

            3-Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve

            4-Hizmetten yurt dışında yararlanılması

             şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

             Ancak, 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca, yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlere ilişkin olarak, ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilmesi için; hizmetin ifa edildiği dönemde bedelin döviz olarak Türkiye’ye gelmesi beklenilmeyecek ancak, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanununun 32 nci maddesi kapsamında iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmeyecektir.

             Öte yandan, 8/8/2011 tarihinde yayımlanan 60 No.lu KDV Sirkülerinin 1.1.1. ve 1.1.2. bölümlerinde; örneklere de yer verilmek suretiyle açıklamalar yapılmıştır.

             Buna göre; yapılan bir hizmetin KDV ye tabi tutulması için söz konusu hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerekmektedir. Bu itibarla, yurtdışındaki bir firmaya vinç kiralanması işlemi Türkiye’de yapılan veya Türkiye’de faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV nin konusuna girmemekte ve dolayısıyla hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmemektedir.

             Diğer taraftan, yurtiçinde bir firmadan kiralayarak yurtdışında köprü montajı işi yapan bir firmaya kiraya verdiğiniz vinç için yurtiçinde kiraya veren firmanın şirketinize düzenleyeceği faturada KDV hesaplanacağı tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Vinç Kiralama İşleminde Kdv Hk.

16.01.2012

B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-37-2011-5

Top
Menu