Yabancı Bayraklı Gemilere Kumanya Tesliminde Bulunan Şirkete Verilen Deniz Nakliyesi (motor) Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı.

Yabancı Bayraklı Gemilere Kumanya Tesliminde Bulunan Şirkete Verilen Deniz Nakliyesi (motor) Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yabancı Bayraklı Gemilere Kumanya Tesliminde Bulunan Şirkete Verilen Deniz Nakliyesi (motor) Hizmetinin Kdv'den İstisna Olup Olmadığı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.11-1394

02/09/2013

Konu

:

Yabancı bayraklı gemilere kumanya tesliminde bulunan Şirkete verilen deniz nakliyesi (motor) hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde;

                Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı geçişleri ile Zeytinburnu açıklarında yasal olarak belirlenmiş ikmal bölgesinde yabancı bayraklı gemilere sipariş üzerine Şirketiniz tarafından kumanya tesliminde bulunulduğu,

                Söz konusu kumanyaların gemilere tesliminin bir başka firmanın ikmal botlarının kullanılması suretiyle gerçekleştirildiği

                belirtilerek, bu kapsamda Şirketinize verilen deniz nakliyesi (motor) hizmetinin KDV Kanununun 13/b maddesine göre KDV den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

                KDV Kanununun;

                1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

                11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, 13/b maddesinde ise; deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu

                hüküm altına alınmıştır.

                Konuya ilişkin olarak, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/2) bölümünde; “uluslararası deniz ve hava taşımacılığına ilişkin olarak araçlara yapılan akaryakıt, su, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimlerin vergiye tabi olmayacağı, uluslararası deniz taşımacılığı yapan yerli gemilerin yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi niteliği taşıdığından bu gemilere yapılan söz konusu teslimlerin de aynı Kanunun 11, 12/1-a ve 12/2 maddeleri gereğince ihracat istisnası kapsamına girdiği” açıklamalarına yer verilmiştir.

                Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerle ilgili istisnanın uygulamasına ilişkin açıklamalara ise 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.2) bölümünde yer verilmiştir.

                Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

                Şirketiniz tarafından yabancı bayraklı gemilere Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı geçişleri ile Zeytinburnu açıklarında yasal olarak belirlenmiş ikmal bölgesinde sipariş üzerine yapılan kumanya teslimleri Kanunun 11 ve 12 nci maddelerine göre KDV den istisna olacaktır.

                Diğer taraftan, söz konusu kumanya teslimlerinizle ilgili olarak Şirketinize verilen deniz nakliyesi (motor) hizmetinin KDV Kanununun 13/b maddesi ile ilişkilendirilerek KDV den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.        

                Ancak,  ihracat işlemine yönelik olarak Şirketinize verilen nakliye hizmeti nedeniyle yüklenmiş olduğunuz vergiler KDV iade hesabına dahil edilebilecektir.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yabancı Bayraklı Gemilere Kumanya Tesliminde Bulunan Şirkete Verilen Deniz Nakliyesi (motor) Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı.

02.09.2013

39044742-KDV.11-1394

Top
Menu