Yansıtma Faturada Kdv Tevkifatı Hk..

Yansıtma Faturada Kdv Tevkifatı Hk..konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yansıtma Faturada Kdv Tevkifatı Hk.. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[9-2013/69]-1129

11/11/2014

Konu

:

Yansıtma faturada KDV tevkifatı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, belirlenmiş alıcılara karşı ifa ettiğiniz mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.2.2. Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık ve Denetim vb. Hizmetler kapsamında düzenlenen faturalarda tevkifat uygulandığı, söz konusu hizmetlerin verilmesi sırasında katlanılan masrafların (ulaşım, yemek, konaklama) hizmeti alan tarafa yansıtılması amacıyla düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun:

            -1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

             -9/1 maddesinde, Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

             hükümlerine yer verilmiştir.

             Öte yandan, 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “2.1.3.2. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER” başlıklı bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmak suretiyle belirtilmiştir.

             Diğer yandan, … A.Ş. ile firmanız arasında imzalanan 01.04.2013 tarihli “… Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi”nin 3’üncü maddesinde sözleşmenin konusunun, tedarik zinciri süreçleri ve çalışanlarına yönelik Yalın Altı Sigma konusunda danışmanlık çalışmaları ve birlikte seçilen projelerin metodolojiye uygun yürütülmesi ve sonuçlandırılması için proje danışmanlık ve sertifikasyon hizmetlerinin sağlanması olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre; 01.04.2013 tarihli “… Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi” kapsamında firmanız tarafından verilen ve yukarıda belirtilen hizmetlerin sağlanması işinin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin 2.1.3.2.2. Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık ve Denetim vb. Hizmetler kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle söz konusu hizmetlerin verilmesi sırasında katlanılan masrafların da (ulaşım, yemek, konaklama) verilen hizmetten ayrı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından düzenleyeceğiniz faturalar da yer alan KDV’nin tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yansıtma Faturada Kdv Tevkifatı Hk..

11.11.2014

84974990-130[9-2013/69]-1129

Top
Menu